پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا, دوره (1), شماره (2), سال (2007-9) , صفحات (47-66)

عنوان : فروغی و فردوسی ( فروغی و فردوسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , زهرا سید یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دیدگاههای فروغی در مورد فردوسی و شاهنامه برر سی شده و کارهایی را که وی در خصوص شاهنامه و فردوسی انجام داده مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است.

کلمات کلیدی

, فروغی , فردوسی, شاهنامه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102742,
author = {یاحقی, محمدجعفر and زهرا سید یزدی},
title = {فروغی و فردوسی},
journal = {پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا},
year = {2007},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3130},
pages = {47--66},
numpages = {19},
keywords = {فروغی - فردوسی- شاهنامه- تصحیح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فروغی و فردوسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A زهرا سید یزدی
%J پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا
%@ 2008-3130
%D 2007

[Download]