پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (44), شماره (79), سال (2012-4) , صفحات (173-190)

عنوان : ( تغییرات کارکردی موثر بر جمعیت پذیری ،بخش شاندیز مشهد )

نویسندگان: حمید شایان , مهدی مودودی ارخودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نواحی پیرامون کلان شهرهای ایران کم و بیش به فرایندهای عمومی و غیرکشاورزی در راستای تحول ساختار اقتصادی مرتبط شده اند. این تحول دارای آثار عمیق جمعیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و گاه امنیتی بوده است. منطبق بر این شرایط ، بخش شاندیز به عنوان سرمایه ی پیرامونی برای کلان شهر مشهد، از سال 1375 بستر تغییرات کارکردی قابل توجهی شده است که برآیند آن تحقق ثبات جمعیتی پس از چندین دهه بوده است. در این مقاله بر اساس طیف وسیعی از شاخص های معرف سرمایه های اقتصادی،انسانی،اجتماعی-فرهنگی و محیطی بر تغییرات کارکردی موثر برتحولات جمعیتی تاکید شده است.روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مقایسه ای و در آن از آزمونهای آماری همبستگی،تی استیودنت،کای اسکوئر و یومن-ویتنی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه تحول ساختار اقتصاد از کشاورزی به سوی خدمات کاملا بارز است.روستاهای جاذب جمعیت از نظر رشد کلی اشتغال ،اشتغال گردشگری،خرده فروشی،صنایع چوب و مبلمان و نیزمیزان سواد،مهارت و ساختار سنی برتری معنی داری نسبت به روستاهای مهاجرفرست دارند.به عبارتی شاخص های اقتصادی و انسانی در جذب جمعیت موثر بوده اند.البته در طرح های آتی علاوه بر این دو،ارتقای سرمایه های ارزشمند محیطی و اجتماعی ضرورت دارد.

کلمات کلیدی

, تغییرات کارکردی, اشتغال, مهاجرت برگشتی, جمعیت یابی, شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027423,
author = {شایان, حمید and مودودی ارخودی, مهدی},
title = {تغییرات کارکردی موثر بر جمعیت پذیری ،بخش شاندیز مشهد},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2012},
volume = {44},
number = {79},
month = {April},
issn = {2008-6296},
pages = {173--190},
numpages = {17},
keywords = {تغییرات کارکردی،اشتغال،مهاجرت برگشتی،جمعیت یابی،شاندیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات کارکردی موثر بر جمعیت پذیری ،بخش شاندیز مشهد
%A شایان, حمید
%A مودودی ارخودی, مهدی
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2012

[Download]