سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (5), شماره (15), سال (2012-4) , صفحات (47-66)

عنوان : ( اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامه )

نویسندگان: مریم درپر , ابوالقاسم قوام , محمود فتوحی رودمعجنی , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مطالعات پایه‌ای و بنیادی جهت انجام پژوهشهای سبک‌شناسی، شناخت گونه‌ها (ژانرها) و رده‌بندی آنهاست. آنچه نامه‌ها، مکتوبات،‌مکاتیب،‌منشآت یا ترسّلات نامیده شده، یکی از گونه‌های نوشتاری است که بعنوان بخشی از فرهنگ و ادبیات قوم ایرانی نیازمند مطالعات هدفمند و دامنه‌داری هستند امّا هنوز به عنوان یک گونة نوشتاری چندان مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته‌اند. نامه یک رسانه ارتباطی است که بوسیلة آن فرد پیامی را به دیگری انتقال می‌دهد، برای مقاصد مختلفی مانند اطّلاع دادن، دستور دادن، ترغیب کردن،‌اطمینان دادن و ... در نامه‌ها معمولاً مخاطب فرد معیّنی است، داشتن مخاطب معیّن به اینگونة نوشتاری ویژگیهایی داده که آن را از سایر گونه‌های نثر (علمی، ادبی، تاریخی، مقامه، داستان‌نویسی و ...) متمایز کرده است. در این پژوهش، بافت بیرونی و عناصر مهمّ بافت موقعیّتی که عبارتند از: نویسنده،‌مخاطب، نوع رابطة آنها و کنش یا کارکرد نامه بعنوان مبنای توصیف و طبقه‌بندی نامه‌ها در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, نامه, رده‌بندی, نویسنده, ‌مخاطب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027424,
author = {درپر, مریم and قوام, ابوالقاسم and فتوحی رودمعجنی, محمود and هاشمی, محمدرضا},
title = {اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامه},
journal = {سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {15},
month = {April},
issn = {2008-2789},
pages = {47--66},
numpages = {19},
keywords = {نامه، رده‌بندی، نویسنده،‌مخاطب، کارکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامه
%A درپر, مریم
%A قوام, ابوالقاسم
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%A هاشمی, محمدرضا
%J سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی
%@ 2008-2789
%D 2012

[Download]