علوم باغبانی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (9-17)

عنوان : ( اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی , علی اکبر اسماعیلی , غلامحسین داوری نژاد , محمد فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به صورت آزمایش فاکتوریل (Negin) و نگین (Amyral) آمیرال ،(Sina) مقایسه عملکرد کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه ای شامل سین ا 3 در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه نوع هرس (الف- حذف تمام ساقه های فرعی از روی ساقه اصلی، ب - باقی گذاشتن یک ×3×3 گره و یک برگ بعد ازآن روی تمام شاخه های فرعی و ج- باقی گذاشتن دو گره و یک بر گ بعد از آن روی تمام شاخه های فرعی) و سه سطح تراکم 2 بوته در متر مربع) در شش تکرار برای صفات عملکرد، تعداد میوه در بوته، تعداد میوه / 2 بوته در متر مربع و ج- 4 / 1 بوته در متر مربع، ب - 1 / (الف- 8 نافرم در بوته و متوسط وزن میوه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دا د که اثر هرس روی همه صفات مرتبط با عملکرد در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود . میانگین عملکرد در متر مربع برای سطوح مختلف تراکم اختلاف معنی دار ی را در سطح احتمال 1 درصد نشان داد . همچنین اثر متقابل هرس و رقم بر ر وی شاخص های عملکرد در سطح احتمال 1 درصد معنی دا ر بود. بیشترین عملکرد در متر مربع و عملکرد در هر بوته مربوط به تیمار 7 کیلو گرم در هر بوته / 16 کیلوگرم در متر مربع و 75 / هرس نوع سوم (باقی گذاشتن دو گره و یک برگ بعد از آن روی شاخه های فرعی) به ترتیب با 2 15 کیلوگرم در متر مربع به خود اختصاص داد . اثر رقم نیز / 2 بوته در متر مربع نیز ، بالاترین عملکرد در متر مربع را با میانگین 6 / بود. از طرفی تراکم 4 15/ روی تمام صفات مورد مطالعه ، به جز تعداد میوه نافرم در بوته، معنی دار شد. مقادیر عملکرد در متر مربع و عملکرد بوته به ترتیب در رقم نگین 2 13/ 7 کی لوگرم در بوته بود که نسبت به دو رقم دیگر برتری معنی داری داشت . در رقم آمیرال این مقادیر به ترتیب 5 / کیلوگرم در متر مربع و 27 6 کیلوگرم در بوته بوده است . تعداد میوه نافرم با باقی / 6 کیلوگرم در بوته و در رقم سینا 14 کیلوگرم در متر مربع و 66 / کیلوگرم در متر مربع و 45 گذاشتن گره های بیشتر روی شاخه های فرعی افزایش معنی داری را نشان داد که نشان می دهد میوه های نافرم بر روی شاخه های فرعی نسبت به ساقه اصلی بیشتر تشکیل می شوند . تفاوت در نوع هرس نشان داد که متوسط وزن میوه های قرار گرفته بر روی ساقه اصلی بیشتر از میوه های تشکیل شده روی ساقه های فرعی بود.

کلمات کلیدی

, خیار گلخانه ای, هرس, تراکم, رقم, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027428,
author = {نعمتی, سیدحسین and اسماعیلی, علی اکبر and داوری نژاد, غلامحسین and فارسی, محمد},
title = {اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {9--17},
numpages = {8},
keywords = {خیار گلخانه ای، هرس، تراکم، رقم، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای
%A نعمتی, سیدحسین
%A اسماعیلی, علی اکبر
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A فارسی, محمد
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]