دهمین کىفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( بررسی جریان مافوق صوت پیرامون بال دلتایی در زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب متفاوت و اثر کاهش سطح بال پیکانی بر ضرایب برا وپسا )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , نسیم حمزه لو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان حولَ یک بال دلتایی با لبه حمله تیز و ضخامت متغیر در زاویه برگشت به عقب 25 تا 65 درجه و زواٍیای حمله 10ِ تا 40 درجه بصورت عددی شبیه سازی شده است.

کلمات کلیدی

, بال دلتایی, بال پیکانی, جریاى هاف قَوق صوتَ, ضریب برا , ضریب پسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027431,
author = {پسندیده فرد, محمود and حمزه لو, نسیم},
title = {بررسی جریان مافوق صوت پیرامون بال دلتایی در زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب متفاوت و اثر کاهش سطح بال پیکانی بر ضرایب برا وپسا},
booktitle = {دهمین کىفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {غغغ, ايران},
keywords = {بال دلتایی- بال پیکانی- جریاى هاف قَوق صوتَ- ضریب برا -ضریب پسا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جریان مافوق صوت پیرامون بال دلتایی در زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب متفاوت و اثر کاهش سطح بال پیکانی بر ضرایب برا وپسا
%A پسندیده فرد, محمود
%A حمزه لو, نسیم
%J دهمین کىفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]