دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (42), شماره (2), سال (2011-11) , صفحات (353-363)

عنوان : ( مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii )

نویسندگان: جواد کریمی , عباس مکرم حصار , مهناز حسنی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتدهای بیمارگر حشرات از عوامل بسیار مهم در کنترل آفات می باشند. از میان گروه های مرتبط با این نماتدها، دو خانواده Steinernematidae و Heterorhabditidae نسبت به سایرگروه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه به کاربرد تجاری این عوامل در کنترل آفات، تحقیقات گسترده ای برای شناسایی گونه های مختلف این نماتدها در نقاط مختلف دنیا صورت می پذیرد. در طی یک بررسی در رابطه با وجود نماتدهای بیمارگر حشرات در منطقه مشهد، یک جمعیت از جنس Heterorhabditis از خاک جداسازی گردید. گونه مورد نظر با توجه به خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریکی مورد بررسی قرار گرفت و بعنوان گونه H. bacteriphora شناسایی شد. ناحیه ژنی ITS rDNA این نماتد تکثیر و توالی یابی گردید. در گروه بندی به روش های MP و NJ، این ایزوله در کنار سایر جمعیت های مربوط به گونه H. bacteriphora قرار گرفت. باکتری جداسازی شده از این نماتد نیز بر اساس خصوصیات فنتیکی و همچنین اطلاعات مولکولی ناحیه ژنی 16S rDNAشناسایی گردید. نتایج نشان داد که این باکتری، زیر گونه Photorhabdus luminescens ssp. laumondii می باشد. این اولین گزارش جامع از وجود این نماتد و باکتری همزیست آن است.

کلمات کلیدی

, نماتد بیمارگر حشرات, باکتری همزیست, ITS, 16S و شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027438,
author = {کریمی, جواد and مکرم حصار, عباس and حسنی کاخکی, مهناز},
title = {مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii},
journal = {دانش گیاه پزشکی ایران},
year = {2011},
volume = {42},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-4781},
pages = {353--363},
numpages = {10},
keywords = {نماتد بیمارگر حشرات، باکتری همزیست، ITS، 16S و شناسایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii
%A کریمی, جواد
%A مکرم حصار, عباس
%A حسنی کاخکی, مهناز
%J دانش گیاه پزشکی ایران
%@ 2008-4781
%D 2011

[Download]