علوم دامی ایران, دوره (41), شماره (4), سال (2011-2) , صفحات (331-342)

عنوان : ( تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری )

نویسندگان: مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمدمیرزایی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیرده از 8 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین 2 استفاده × 4 چرخشی با آرایش فاکتوریل 2 × 47 روز در یک طرح مربع لاتین 4 ± شیردهی 13 شد. تیمارها شامل دو اندازه قطعات علوفه یونجه ( 5 و 20 میلی متر) و دو سطح پوسته سویا (صفر و 50 درصد جایگزین علوفه یونجه) بود. اندازه قطعات بلند یونجه و پوسته سویا منجر با افزایش اندازه peNDF مصرف .(P<0/ جیره شد ( 01 peNDF و pef به افزایش مقدار افزایش یافت. گاوهایی که (P<0/ و پوسته سویا در جیره ( 01 (P=0/ قطعات علوفه یونجه ( 04 میزان چربی .(P<0/ از جیره حاوی پوسته سویا مصرف کردند شیر بیشتری تولید کردند ( 05 و با جایگزینی پوسته سویا کاهش (P=0/ شیر با افزایش اندازه قطعات یونجه افزایش ( 03 شد. گاوهایی که از (P<0/ یافت. یونجه بلند منجر به افزایش درصد چربی شیر ( 05 (P<0/01) علوفه بلند یونجه .(P=0/ علوفه بلند یونجه مصرف کردند تمایل به جویدن بیشتری داشتند ( 08 و (P<0/ کل فعالیت جویدن (دقیقه به ازای کیلوگرم ماده خشک مصرفی) را افزایش داد ( 05 هنگامی که فعالیت جویدن بر اساس .(P=0/ فعالیت خوردن به صورت نیز افزایش یافت ( 09 الیاف مصرفی گزارش شد، زمان نشخوار و کل زمان جویدن تحت تأثیر علوفه بلند یونجه گنجاندن پوسته سویا در جیره به طور معنی داری زمان .(P<0/ تمایل به افزایش داشت ( 1 را به ازای مصرف (P=0/ و زمان نشخوار ( 08 (P=0/ کل زمان جویدن ( 03 ،(P=0/ خوردن ( 02 نتایج .(P<0/ مدفوع شد ( 01 pH کاهش داد. جایگزینی پوسته سویا باعث افزایش peNDF این آزمایش نشان می دهد که الیاف پوسته سویا به اندازه علوفه یونجه در تحریک نشخوار و حفظ چربی شیر مؤثر نمی باشد. در جیره های حاوی منابع الیافی غیر علوفه ای همانند پوسته سویا در مطالعه حاضر استفاده از الک جدید پنسیلوانیا نمی تواند به عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی خصوصیات فیزیکی جیره مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پوسته سویا, علوفه یونجه, الیاف مؤثر فیزیکی, فعالیت جویدن, شکمبه, گاوهای شیرده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027441,
author = {مهدی بهگر and ولی زاده, رضا and محمدمیرزایی and ناصریان, عباسعلی},
title = {تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {41},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4773},
pages = {331--342},
numpages = {11},
keywords = {پوسته سویا، علوفه یونجه، الیاف مؤثر فیزیکی، فعالیت جویدن، شکمبه، گاوهای شیرده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری
%A مهدی بهگر
%A ولی زاده, رضا
%A محمدمیرزایی
%A ناصریان, عباسعلی
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2011

[Download]