پژوهشنامه اقتصادی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (97-110)

عنوان : ( بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران )

نویسندگان: سمیه خنجری , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر شوک های اسمی( عرضع پول) بر دستمزدهای واقعی در بخش صنعت ایران برای سال های 1360-1387 مورد بررسی قرارگرفت. الگوی مورد نظر در این پژوهش الگوی خودبازگشت برداری VAR است. با توجه به نتایج آزمون یوهانسن وجود رابطه بلند مدت(همگرایی) میان متغیرها دربخش صنعت ایران تایید می شود. پس ازبرآورد این الگو می توان با استفاده از پویایی موجود در آن و با محاسبه تابع واکنش ضربه ای متغیرهای دستمزد واقعی بخش صنعت و تولید ناخالص ملی را به شوک های وارد شده ازجانب متغیر عرضه پول بررسی کرد. براساس نتایج بدست آمده واکنش دستمزدهای واقعی منفی و واکنش تولید ناخالص ملی مثبت است. نتایج نشان داد دستمزدها در بخش صنعت انعطاف ناپذیر می باشند.

کلمات کلیدی

, دستمزد واقعی, الگوی VAR , آزمون هم انباشتگی یوهانسن, شوک های اسمی, چسبندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027456,
author = {سمیه خنجری and همایونی فر, مسعود},
title = {بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2011},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-210x},
pages = {97--110},
numpages = {13},
keywords = {دستمزد واقعی، الگوی VAR ، آزمون هم انباشتگی یوهانسن، شوک های اسمی، چسبندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران
%A سمیه خنجری
%A همایونی فر, مسعود
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2011

[Download]