اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی , 2011-12-18

عنوان : ( بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ، مطالعه موردی شهرستان مشهد )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحسن سیدآقاحسینی , مهدیه عربشاهی دلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تاثیری بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شهر مشهد داشته است؟ به این منظور ابتدا توابع تقاضای کل گاز طبیعی و متوسط مصرف گاز طبیعی هر خانوار در مشهد بر حسب متغیرهای قیمت، هزینه خانوار، تعداد مشترکین و دما با استفاده از داده های فصلی تخمین زده (OLS) و با روش حداقل مربعات معمولی Eviews 1389 با استفاده از نرم افزار - سری زمانی سال های 1385 شده است و در نهایت بر اساس کشش های قیمتی و درآمدی برآوردشده، تغییرات مصرف بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی تقاضا پس از اعمال این طرح حدود 20 برابر بیشتر شده اما کشش درآمدی 9 برابر کمتر شده است که این امر دلالت بر موفقیت آمیز بودن این طرح درکاهش مصرف گازطبیعی دارد.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی : طرح هدفمند کردن یارانه ها, گاز طبیعی, کشش قیمتی – کشش درآمدی – تغییرات مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027469,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and سیدمحسن سیدآقاحسینی and عربشاهی دلوئی, مهدیه},
title = {بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ، مطالعه موردی شهرستان مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژههای کلیدی : طرح هدفمند کردن یارانه ها- گاز طبیعی- کشش قیمتی – کشش درآمدی – تغییرات مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ، مطالعه موردی شهرستان مشهد
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A سیدمحسن سیدآقاحسینی
%A عربشاهی دلوئی, مهدیه
%J اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی
%D 2011

[Download]