پژوهش‌های ارتباطی, دوره (19), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (9-34)

عنوان : ( استلزامات و مفروضات شناختی - اجتماعی مناظره و استدلال در رسانه دیداری و شنیداری )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وسایل ارتباط جمعی ودررأس آنهارادیووتلویزیون نقش تعیین‌کننده‌ای درشکل‌گیری افکارسیاسی و اجتماعی؛ هویت بخشی به جوامع انسانی از طریق تفسیروتوجیه گفتمان های مسلط وردگفتمانهای رقیب ودرنتیجه تعیین سرنوشت جوامع بشری دارند.سرعت ودامنه تأثیرگذاری این رسانه برحوزه زیست جهان به حدی است که هرگونه خطا یاناآگاهی دراستفاده ازآنها لطمات جبران‌ناپذیری به امنیت ملی،هویت فرهنگی،منافع ملی،اعتمادعمومی ودرنتیجه مشروعیت نظام سیاسی وارد می‌کند.به علت عمومی بودن تلویزیون ورادیو ؛امکان ارتباط سازی بین مخاطبان و مناظره کنندن و متخصصان حوزه های گوناگون فکری وعلمی تسهیل شده است.این امر مخاطراتی هم به همراه دارد وآن این است که افراد متخصص با مهارت در سخنوری می توانند با ارایه مفروضات و مقدمات کاذب باالقای مطالب نادرست نتایجی به نفع خود یا جریان خاصی در جامعه ایجاد کرده وزمینه انحراف افکار عمومی را فراهم نمایند.لذا قواعدوچهارچوبهایی برای ارایه مطالب در رسانه ضرورت پیدامی کندتا مناظره گران وسخنرانان نتوانند مطالب خارج از موضوع را ارایه نمایند. بکارگیری مناسب این قواعددررسانه فراگیرمی تواندنظام سیاسی راازجهات گوناگون تضمین نمایدزیرا بخش عمد ه ای از مباحث پیرامون جنبه های گوناگون نظام سیاسی و اجتماعی دورمی زند. مناظره واستدلال ازابزارهای تاثیرگذاردرفرهنگ سیاسی،فرایندهای اجتماعی ونیزفعالیتهای سیاسی است که دررادیو وتلویزیون جایگاه ویژه ای بخوداختصاص داده است بطوریکه کمتربرنامه سیاسی ،فرهنگی،اچتماعی وخبری رامی توان بدون مناظره وتفسیریافت.اهمیت مناظره در رسانه ملی ونیز اجتماعی بودن کسب معرفت موجب شده است که برای تاثیرمناسب این روش بر مخاطب به یافتن قواعدخاص مناظره و استدلال پرداخته شود.قواعدی که به فرهنگ اجتماعی وبه موقعیت وشرایط شناختی انسانهاارتباط پیدامی کند؛این قواعدبهترین روش جهت رسیدن به باورِصادقِ موجه،درمقابل استدلالهاوباورهای غلط است .رعایت این قواعد موجب اعتمادمخاطب به رادیووتلویزیون گردیده وامکان کنترل افکار اجتماعی رافراهم می نماید.مناظره علیرغم اینکه ساختار نمادین تصویری و فنی را برای اجرا طلب می کند از دیگر سو محتوی ومنطق درونی خودرا نیزداراست که تلویزیون به جهت حساسیت مخاطب و پیام نیازمندکشف و رعایت این اصول وقواعد است که موضوع مقاله است ومی خواهداستلزامات ومفروضات آن رادررادیووتلویزیون بررسی نمایدودرصدد پاسخگویی به این سوال بنیادی می باشدکه:مناظره واستدلال خوب چگونه است واصول،قواعدومعیارهای حاکم برآنهادررادیووتلویزیون چیست؟این مقاله در چهارچوب نظریه معرفت شناسی اجتماعی این قواعدمهم وتاثیرگذارواصول حاکم برمناظره واستدلال دررادیوو تلویزیون رابرای اعتماد سازی متقابل میان نظام سیاسی وفرهنگی و شهروندان بیان می کند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی:مناظره, استدلال, معرفت شناسی , رادیووتلویزیون, نظام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027478,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {استلزامات و مفروضات شناختی - اجتماعی مناظره و استدلال در رسانه دیداری و شنیداری},
journal = {پژوهش‌های ارتباطی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {1025-3963},
pages = {9--34},
numpages = {25},
keywords = {واژگان کلیدی:مناظره-استدلال-معرفت شناسی -رادیووتلویزیون-نظام سیاسی-افکارعمومی-باور-قواعدمناظره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استلزامات و مفروضات شناختی - اجتماعی مناظره و استدلال در رسانه دیداری و شنیداری
%A اطهری, سیدحسین
%J پژوهش‌های ارتباطی
%@ 1025-3963
%D 2012

[Download]