پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (1-11)

عنوان : Weed seed bank dynamics under various rotations and ( ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف )

نویسندگان: لیلا علیمرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , احمد زارع فيض آبادي ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی مختلف در کرتهای تحت کشت گندم در تناوب با ذرت، چغندرقند و گندم در آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح سه تناوب زراعی گندم ـ گندم، ذرت ـ گندم و چغندرقند ـ گندم بعنوان فاکتور اصلی و پنج نظام زراعی شامل نظام زراعی پر نهاده، متوسط نهاده، کم نهاده، تلفیقی (با نهاده متوسط) و ارگانیک (فاقد هر نوع نهاده شیمیایی) بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. در زمین مورد نظر، عملیات زراعی، طی سالهای زراعی 1380-1374 بطور مداوم و منظم انجام شده بود و در نهایت، تأثیر دورة شش سالة کاربرد نهاده‌ها و انجام مدیریتهای متفاوت بر بانک بذر زمین زراعی مورد مطالعه قرار گرفت و ترکیب بانک بذر در کرتهای تحت مدیریت و تناوبهای مختلف بررسی گردید. ارزیابی بانک بذر در فروردین و شهریور ماه سال 1380 (سال ششم زراعی) انجام شد. نتایج نشان داد که مدیریتهای اعمال شده در قالب نظامهای زراعی مختلف بر تراکم و تنوع گونه ای بانک بذر خاک مؤثر بوده و تناوب زراعی نیز بدلیل ایجاد تنوع در عملیات مدیریتی مرتبط با گیاهان زراعی متفاوت، بر پویایی بانک بذر علفهای هرز تأثیر چشمگیری داشت. در بین نظامهای زراعی مختلف، میانگین تراکم بذر و تنوع گونه ای موجود در لایة سطحی خاک تحت کشت نظام ارگانیک بیشترین مقدار بود و بذور بانک بذر نظام پرنهاده کمترین تراکم و تنوع گونه ای را دارا بوده و در پروفیل خاک بطور یکنواخت توزیع گردید، درحالیکه در نظامهای ارگانیک و کم نهاده، تراکم بذور موجود در لایة سطحی حدود دو برابر لایة عمقی بود. بررسی تأثیر تناوب زراعی بر بانک بذر نشان داد که تراکم بذور علفهای هرز موجود در کرتهای تحت کشت مداوم گندم نسبت به تناوبهای دیگر بیشتر بود و در این تناوب نسبت بالاتری از بذور در لایة سطحی تجمع یافت، درحالیکه اجرای تناوبهای ذرت ـ گندم و چغندرقند ـ گندم، سبب کاهش تراکم بذور بانک بذر و توزیع یکنواخت آنها در پروفیل خاک گردید. واژه‌های کلیدی: پویایی بانک بذر، نظام زراعی، تناوب زراعی

کلمات کلیدی

رزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102749,
author = {علیمرادی, لیلا and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and احمد زارع فيض آبادي},
title = {Weed seed bank dynamics under various rotations and},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {رزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Weed seed bank dynamics under various rotations and
%A علیمرادی, لیلا
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A احمد زارع فيض آبادي
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]