پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-3)

عنوان : The effects of integrated and single management ( بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی )

نویسندگان: ابراهيم كازروني منفرد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , شهاب اقبالي ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود انواع عملیات نوین کنترل علف‌های‌هرز آنها همواره تهدیدی دائمی برای تولیدات کشاورزی محسوب می‌شوند. به منظور بررسی تأثیر روشهای مختلف مدیریت و ترکیب آنها در سیستمهای مختلف شخم بر تراکم و زیست‌توده علف‌های‌هرز و عملکرد گوجه‌فرنگی، آزمایشی با آرایش کرتهای نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجراء شد. تیمارهای آزمایش شامل دو نوع سیستم شخم(حداقل و متداول) و 6 تیمار مدیریت علف‌های‌هرز (علفکش، روتیواتور، وجین‌دستی، علفکش+روتیواتور، علفکش+وجین‌دستی و وجین‌دستی+روتیواتور) بود. تیمار علفکش (سنکور) دو هفته بعد از نشاءکاری و تیمارهای وجین‌دستی و روتیواتور در 3 هفته و 6 هفته بعد از نشاءکاری اعمال شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد گوجه‌فرنگی به ترتیب در تیمار علفکش+روتیواتور و روتیواتور مشاهده شد. تراکم و زیست‌توده علف‌های‌هرز پهن‌برگ تحت تأثیر مدیریت قرارگرفت و تیمار وجین‌دستی و ترکیب آن با علفکش بهتر از سایر تیمارها علف‌های‌‌هرز پهن‌برگ را کنترل کردند. تراکم علف‌های‌هرز باریک‌برگ تحت تأثیر مدیریت قرار نگرفت و زیست‌توده علف‌های‌هرز باریک برگ فقط در آخر فصل رشد تحت تأثیر مدیریت علف‌هرز قرار گرفت. تیمار وجین‌دستی و علفکش+وجین‌دستی علف‌های‌هرز باریک‌برگ را بهتر از سایر تیمارها کنترل کرد. در مجموع تیمارهای ترکیبی نسبت به تیمارهای منفرد موجب کاهش بیشتر تراکم و زیست‌توده علف‌های‌هرز و افزایش عملکرد گوجه‌فرنگی شدند. تیمار روتیواتور نیز ضعیف‌ترین کنترل علف‌های‌هرز و کمترین عملکرد را به دنبال داشت. واژه‌های کلیدی: شخم حداقل، شخم متداول، علف‌هرز، گوجه‌فرنگی، مدیریت ترکیبی.

کلمات کلیدی

بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102750,
author = {ابراهيم كازروني منفرد and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and شهاب اقبالي},
title = {The effects of integrated and single management},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2008-1472},
keywords = {بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effects of integrated and single management
%A ابراهيم كازروني منفرد
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A شهاب اقبالي
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]