پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2009-04-22

عنوان : ( بررسی ضرورت کالیبراسیون مدل های برآورد فرسایش برای هر منطقه در محیط GIS (مطالعه در مورد مدل های فرآیندی GUEST و WEPP همچنین مدل های تجربی EPM و MPSIAC و هیدروفیزیکی) )

نویسندگان: علی گل کاریان , علیرضا تقوایی ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش قابل توجه عملکرد حوزه های آبخیز ایران به دلیل حجم زیاد فرسایش، بیانگر ضرورت روز افزون پایش و پیشگیری این پدیده ی مخرب می باشد . در این مسیر، بکارگیری روش های نو و دانش روز از اهمیت زیادی بر خوردار است . با این حال نباید فرامو ش کرد که مدل های برآورد فرسایش عموما در شرایط اقلیمی خارج از کشور ایران به دست آمده و با توجه به اینکه این مدل ها بر پایه مطالعات تجربی استوارند نمی توان نتایج برآورد آنها را در شرایط اقلیمی ایران بدون مطالعه، دارای تقریب به صحت مناسب و قابل قبولی دان ست. چه اینکه در موارد مختلف مقایسه مقادیر محاسبه شده توسط مدل های مورد اشاره با مقادیر واقعی رسوب جمع آوری شده در ایستگاه های مطالعاتی مبین وجود خطاها و اختلافات فراوانی در این شیوه می باشند. در این مقاله با بررسی چند تجربه پژ وهشی - مطالعاتی صورت گرفته در مناطق و شرایط اقلیمی متفاوت ایران بر روی میزان خطای مدل های برآورد فرسایش ، ضرورت کالیبراسیون این مدل ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کالیبراسیون, GUEST, WEPP, EPM, MPSIAC, هیدروفیزکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027503,
author = {گل کاریان, علی and علیرضا تقوایی ابریشمی},
title = {بررسی ضرورت کالیبراسیون مدل های برآورد فرسایش برای هر منطقه در محیط GIS (مطالعه در مورد مدل های فرآیندی GUEST و WEPP همچنین مدل های تجربی EPM و MPSIAC و هیدروفیزیکی)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کالیبراسیون; GUEST; WEPP; EPM; MPSIAC; هیدروفیزکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ضرورت کالیبراسیون مدل های برآورد فرسایش برای هر منطقه در محیط GIS (مطالعه در مورد مدل های فرآیندی GUEST و WEPP همچنین مدل های تجربی EPM و MPSIAC و هیدروفیزیکی)
%A گل کاریان, علی
%A علیرضا تقوایی ابریشمی
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2009

[Download]