دانش حسابداری, دوره (2), شماره (7), سال (2012-3) , صفحات (141-160)

عنوان : ( بررسی کارایی الگوی ارزش گذاری فلتهام- اولسن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , فرهاد کریمی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر کارایی مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد و سعی دارد رابطه بین ارزش ذاتی شرکت ها و بازده آنها را مشخص نموده و ارزش ذاتی شرکت ها را با استفاده از ارزش دفتری آنها تعیین نماید. جامعه آماری این تحقیق در بر گیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و نمونه مورد بررسی شامل 89 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 الی 1388 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پنل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل فوق الذکربه طور کامل قادر به تعیین ارزش ذاتی شرکت های مورد مطالعه نمی باشد و بین نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار سهام و نسبت قیمت به درآمد سهام رابطه ی معنی دار آماری وجود ندارد علاوه بر این شرکتهایی که دارای کمترین نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار هستند، در بازار بیشتر از واقع ارزشیابی می شوند.

کلمات کلیدی

, : ارزش ذاتی, مدل فلتهام- اولسن (1995), بازده سهام, ارزش بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027513,
author = {نصیرزاده, فرزانه and کریمی پور, فرهاد},
title = {بررسی کارایی الگوی ارزش گذاری فلتهام- اولسن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2012},
volume = {2},
number = {7},
month = {March},
issn = {2008-8914},
pages = {141--160},
numpages = {19},
keywords = {: ارزش ذاتی، مدل فلتهام- اولسن (1995)، بازده سهام، ارزش بازار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی الگوی ارزش گذاری فلتهام- اولسن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A نصیرزاده, فرزانه
%A کریمی پور, فرهاد
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2012

[Download]