دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (70), شماره (2), سال (2012-5) , صفحات (110-118)

عنوان : ( تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن )

نویسندگان: دنیا صورتی جابلو , سیدرضا عطارزاده حسینی , دکتر دلارام صیادپور زنجانی , امین احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: با افزایش سن زنان تدریجاً سطح پایه آندروژن‌ها کاهش می‌یابد، که ممکن است سبب خستـگی، کاهش قدرت عضلانی و تراکم استخوان شود. به همین منظور این تحقیق با هدف تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر پاسخ‌های حاد آندروژن‌ها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن انجام شد. روش بررسی: 10 زن مسن با میانگین سن 3/74±54/30سال و نمایه توده بدن 2/07±24/88کیلوگرم مترمربع به طور تصادفی در یک جلسه تمرین مقاومتی، استقامتی و یک جلسه استراحت شرکت کردند. تمرین مقاومتی 45 دقیقه، شامل: سه ست 10 تکراری هشت حرکت وزنه تمرینی با 80% یک تکرار بیشینه بود. تمرین استقامتی 45 دقیقه فعالیت روی دوچرخه کارسنج با شدت 70%-60% حداکثر اکسیژن مصرفی بود. در جلسه استراحت (کنترل) 45 دقیقه‌ای هیچ فعالیتی انجام نمی‌گرفت. از افراد قبل، بلافاصله و 15 دقیقه بعد از تمرین و استراحت، نمونه‌گیری خونی گرفته شد و مقادیر آندروژن‌ها، کورتیزول و لاکتات سرم اندازه‌گیری شدند. نتایج با استفاده از روش اندازه‌گیری‌های تکراری در سطح معنی‌داری 0/05>P تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: تغییرات درون گروهی سطوح افزایش یافته تستوسترون پس از مداخله یک جلسه تمرین مقاومتی و استقامتی معنی‌دار بود. نتایج نشان داد پس از مداخله یک جلسه تمرین مقاومتی سطح دهیدرواپی‌اندرسترون سولفات افزایش معنی‌دار یافت. در حالی که تغییرات درون گروهی مقادیر کورتیزول گروه‌ها معنی‌دار نبود، تغییرات بین گروهی مقادیر کورتیزول گروه‌ها معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: یک جلسه تمرین مقاومتی می‌تواند سطوح آندروژن‌‌ها را در زنان مسن افزایش دهد و از این نظر می‌‌تواند برای سلامت و تندرستی آن‌ها ضروری باشد.

کلمات کلیدی

, آندروژن‌ها, تمرین مقاومتی, سلامت, زنان مسن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027518,
author = {صورتی جابلو, دنیا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and دکتر دلارام صیادپور زنجانی and احمدی, امین},
title = {تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن},
journal = {دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal},
year = {2012},
volume = {70},
number = {2},
month = {May},
issn = {1683-1764},
pages = {110--118},
numpages = {8},
keywords = {آندروژن‌ها، تمرین مقاومتی، سلامت، زنان مسن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن
%A صورتی جابلو, دنیا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A دکتر دلارام صیادپور زنجانی
%A احمدی, امین
%J دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal
%@ 1683-1764
%D 2012

[Download]