بیمه و کشاورزی, دوره (8), شماره (28), سال (2011-9) , صفحات (95-110)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین ) )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی همواره یکی از پرمخاطره ترین فعالیتهای اقتصادی بوده است. هر ساله بروز حوادث طبیعی و آفات و امراض گیاهی، خسارات زیادی به کشاورزان تحمیل میکند. در کشورهای در حال توسعه به دلیل پایین بودن درآمد کشاورزان، زیانهای اجتماعی و اقتصادی این حوادث نمود بیشتری دارد. به این دلایل است که بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از اهرمهای توسعه کشاورزی دانست؛ زیرا با استفاده از آن هم می‌توان امنیت بیشتری برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی فراهم ساخت و هم شرایط مطلوبتری برای جلب و جذب سرمایه های خصوصی در بخش کشاورزی فراهم آورد. در این تحقیق با بکار گیری روش نمونه گیری تصادفی ساده اقدام به تکمیل200 عدد پرسشنامه در شهرستان قاین از طریق مصاحبه حضوری در سال 1389 گردید. جهت بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران توسط نرم افزار Microfit از مدل لاجیت استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای سابقه فعالیت،درآمد،ارتباط با مروج و سطح زیر کشت دارای تاثیر مثبت و معنی دارو متغیر سن دارای تاثیر منفی بر تقاضای بیمه زرشک کاران دارد.

کلمات کلیدی

, بیمه, مدل لاجیت, زرشک کاران , شهرستان قاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027530,
author = {کهنسال, محمدرضا and سیدحسین محمدزاده},
title = {بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین )},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {28},
month = {September},
issn = {1254-5841},
pages = {95--110},
numpages = {15},
keywords = {بیمه، مدل لاجیت، زرشک کاران ،شهرستان قاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین )
%A کهنسال, محمدرضا
%A سیدحسین محمدزاده
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2011

[Download]