بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (91-104)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلو ژنتیکی ناحیه سیتو کروم b در جبیر ایران )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , مرتضی مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

می باشد که عمدتاً در نواحی کویر (Gazella) و جنس آهو (Antilopinae) جبیر از زیرخانواده بزهای کوهی مرکزی و جنوبی ایران زیست می کند. به لحاظ تعیین گونه همواره چالش های زیادی در بین محققین متوجه میتوکندر یایی جبیر جهت DNA از b این حیوان بوده است . هدف از اجرای این مطالعه بررسی ناحیه سیتوکرم انجام مطالعات ژنتیکی و فیلوژنتیکی بود. تعداد 5 نمونه بیولوژیک از جبیرهای پناهگاه حیات وحش شیراحمد از نمونه ها، تکثیر ناحیه سیتوکروم DNA سبزوار در طول سالهای 86 تا 88 جمع آوری شد ند. پس از استخراج صورت گرفت. H و 15915 L میتوکندر ی به طول 1140 جفت باز به کمک جفت پرایمرهای 14724 DNA از b به روش سانگر توالی یابی شدند . این توالی ها با 190 توالی ABI به کمک دستگاه 3130 PCR محصولات موجود از جنس آهو که بر اساس گونه تقسیم بندی شد ه بودند از لحاظ میزان هم پوشانی و فاصله ژنتیکی به مقایسه شده و درخت فیلوژنتیک آنها رسم شد. نتایج این تحقیق نشان داد MEGA و 5 Bioedit کمک برنامه 7 G. bennetti که در بین گونه های مختلف آهو، جبیر کمترین فاصله ژنتیکی، که معادل 0,003 است را با گونه می باشد G. saudiya و یا تاکسون خواهری اش G. dorcas دارد، در حالی که بیشترین فاصله ژنتیکی جبیر با باشد. G. bennetti که به ترتیب برابر 0,073 و 0,074 است. این امر می تواند موید تعلق جبیر به گونه

کلمات کلیدی

, آهوی هندی. , b میتوکندریایی, سیتوکروم DNA , جبیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027531,
author = {نصیری, محمدرضا and مهدوی, مرتضی},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلو ژنتیکی ناحیه سیتو کروم b در جبیر ایران},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-6500},
pages = {91--104},
numpages = {13},
keywords = {آهوی هندی. ، b میتوکندریایی، سیتوکروم DNA ، جبیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلو ژنتیکی ناحیه سیتو کروم b در جبیر ایران
%A نصیری, محمدرضا
%A مهدوی, مرتضی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2012

[Download]