جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (19), شماره (19), سال (2012-12) , صفحات (71-94)

عنوان : ( بررسی نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان) )

نویسندگان: حمید شایان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مشارکت به عنوان رهیافتی کارآمد، نقش مهمی در دستیابی به معیشت پایدار و برقراری نظام پایدار اقتصادی در نواحی روستایی ایفا می کند. در واقع رهیافت مشارکت با فراهم آوردن بستر همکاری و ایجاد جریان اطلاعاتی در بخش های مختلف تولید، خدمات و بازرگانی، زمینه ی مناسبی را جهت استمرار و پایداری نظام اقتصاد روستایی بوجود می آورد. اقتصاد روستاها به جهت فقر منابع ارتباطی و اطلاعاتی با مشکلات عدیده ای از قبیل پایین بودن راندمان تولید، نوسان شدید تولید محصولات، آشفتگی بازار فروش محصولات، ضعف سرمایه گذاری و آفت زدگی شدید محصولات مواجه است، لذا توجه به رهیافت مشارکتی جهت خروج از وضعیت ناپایدار کنونی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در مقاله حاضر سعی شده است با رویکردی همه جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، نقش مشارکت مردم در پویایی اقتصاد روستا در سطح 14 سکونتگاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود بررسی شود. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 147 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS و رتبه بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی بوسیله تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است. بر اساس آزمونt - استیودنت، میزان های مشارکت مردم و پایداری اقتصاد روستایی به طور معناداری کمتر از حد مورد انتظار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد معیارهایی همچون مشارکت مردم و دولت در خصوص سرمایه گذاری در منابع آب و خاک، اخذ وام برای سرمایه گذاری بصورت مشترک، همکاری و اطلاع رسانی در خصوص زمان کنترل آفات محصولات کشاورزی و انواع جدید گونه های پر محصول ، بیشترین تاثیر را بر سطح پایداری اقتصاد روستایی داشته است.

کلمات کلیدی

, مشارکت, پایداری, اقتصاد, روستا, دهستان ایجرود بالا, زنجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027532,
author = {شایان, حمید and تقیلو, علی اکبر and خسروبیگی برچلوئی, رضا},
title = {بررسی نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2012},
volume = {19},
number = {19},
month = {December},
issn = {2383-2487},
pages = {71--94},
numpages = {23},
keywords = {مشارکت، پایداری، اقتصاد، روستا، دهستان ایجرود بالا، زنجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان)
%A شایان, حمید
%A تقیلو, علی اکبر
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2012

[Download]