آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-2) , صفحات (1457-1467)

عنوان : ( تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات غلظت‌های مختلف دی‌اکسید‌کربن و آبیاری با آب شور بر برخی صفات رشدی گیاه گل تکمه‌ایL.) Gomphrena globosa)، یک آزمایش اسپیلت پلات بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمار‌ها شامل سه غلظت دی‌اکسید‌کربن (380 (شاهد)، 700 و 1050 پی‌پی‌ام) و سه سطح شوری (0 (بدون شوری)،150 و 300 میلی‌مولار کلرید‌سدیم) بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری تمام صفات اندازه‌گیری شده کاهش معنی داری داشته است، به‌طوریکه کمترین میزان صفات اندازه‌گیری شده در غلظت 300 میلی‌مولار کلرید‌سدیم به دست آمد. افزایش غلظت دی‌اکسید‌کربن باعث اختلاف معنی‌دار در صفاتی نظیر وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ و ارتفاع گیاه گردید. بر همکنش شوری و دی اکسید کربن نیز در صفات وزن خشک ریشه، تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه و تعداد گل در سطح احتمال 1% و در وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال 5% معنی‌دار شد. بدین ترتیب در تیمار شاهد (0 میلی مولار کلرید سدیم)، با افزایش دی‌اکسید کربن تا 700 پی پی ام، وزن خشک اندام هوایی، تعداد گل و تعداد برگ به‌ترتیب برابر 19، 19 و 13 % نسبت به تیمار 380 پی‌پی‌ام افزایش پیدا کرد و ارتفاع گیاه در غلظت 1050 پی‌پی‌ام دی‌اکسید‌کربن نسبت به شاهد دی‌اکسید‌کربن برابر 26% افزایش یافت. نتایج نشان داد افزایش غلظت دی‌اکسید‌کربن باعث کاهش اثرات سوء شوری شده است، به طوری که گیاه زینتی گل تکمه‌ای در غلظت 700 پی‌پی‌ام دی‌اکسید‌کربن عکس‌العمل بهتری را نسبت به شوری نشان داد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع ساقه, تعداد برگ, تعداد گل, سطح برگ, وزن خشک اندام هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027546,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and گلدانی, مرتضی and سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی},
title = {تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {25},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-4757},
pages = {1457--1467},
numpages = {10},
keywords = {ارتفاع ساقه، تعداد برگ، تعداد گل، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A گلدانی, مرتضی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]