سومین کنگره سراسری هنردمانی در ایران , 2012-02-22

عنوان : ( بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد )

نویسندگان: سارا صنعت نگار , حسین حسن آبادی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محرومیت از خانواده و سوگ ناشی از این فقدان، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را دچار ناامیدی و نگرش منفی نسبت به خود، دنیا و آینده می سازد، از طرف دیگر صرف انتقال این کودکان از م حیط آشفته خانواده به مراکز شبه خانواده را از تنهایی مصون نمی سازد زیرا ادراک این کودکان از دنیای بین فردی است که حائز اهمیت می باشد و تغییر این ادراک نیازمند مداخله درمانی است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی برکاهش ناامیدی و کاهش تنهایی کودکان دختر بی سرپرست و بدسرپرست مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد بود.

کلمات کلیدی

, مراکز شبه خانواده, ناامیدی, تنهایی, قصه درمانی گروهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027576,
author = {صنعت نگار, سارا and حسن آبادی, حسین and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد},
booktitle = {سومین کنگره سراسری هنردمانی در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مراکز شبه خانواده، ناامیدی، تنهایی، قصه درمانی گروهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد
%A صنعت نگار, سارا
%A حسن آبادی, حسین
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J سومین کنگره سراسری هنردمانی در ایران
%D 2012

[Download]