علوم باغبانی ایران, دوره (42), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (379-391)

عنوان : ( ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , لیلا تبریزی , مریم جهانی کندری , علی اصغر محمدآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تراکم های بالا و روش های مختلف کاشت بنه زعفران بر برخی خصوصیات زراعی و رفتار بنه ها، مطالعه ای در سه سال زراعی 86-85، 87-86 و 88-87 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایشی سه روش مختلف کشت به صورت ردیفی، کپه ای و تصادفی (پخشی) و تراکم های مختلف بنه بر مبنای سه سطح تراکم کم، متوسط و زیاد (به ترتیب معادل 4، 8 و 12 تن بنه در هکتار) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تراکم بنه در هر سه سال بهره برداری از زمین، تعداد گل، وزن تر و خشک گلهای تولید شده، وزن تر و خشک کلاله در واحد سطح را تحت تأثیر قرار داد، به طوریکه با افزایش تراکم از سطح 4 به 12 تن بنه در هکتار، میانگین صفات مذکور از روندی افزایشی برخوردار بود. در کل مدت بهره برداری از مزرعه، کشت ردیفی نسبت به دو روش کشت کپه ای و تصادفی، منجر به افزایش تعداد گل، وزن تر و خشک گلهای تولید شده در واحد سطح شد. نوع روش کشت نیز بر وزن تر کلاله در دو سال اول و بر وزن خشک کلاله در هر سه سال تأثیرگذار بود و بیشترین وزن تر و خشک کلاله در روش کشت ردیفی نسبت به دو روش کپه ای و تصادفی حال شد. تعداد بنه دختری تولید شده در واحد سطح تنها در سال دوم تحت تأثیر تیمارهای تراکم بنه و روش کاشت قرار گرفتند، به طوری که تراکم تراکم 12 تن بنه در هکتار، تعداد بنه های تولیدی را به میزان 81/30 درصد نسبت به تراکم کم افزایش داد. همچنین روش کشت کپه ای نسبت به کشت ردیفی تعداد بنه دختری بیشتری تولید کرد (07/43 درصد). در هیچ یک از سال های مورد مطالعه وزن تر و خشک بنه های دختری تولید شده در واحد سطح، تحت تأثیر تراکم بنه قرار نگرفتند اما در طی سال اول تحقیقریال تغییر روش کشت از ردیفی به کپه ای و تصادفی منجر به کاهش وزن تر و خشک بنه ها در واحد سطح شد. اثر متقابل تراکم و روش کشت تنها در سال اول بر تعداد گل، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک کلاله در واحد سطح تأثیرگذار بود و در سال سوم تعداد، وزن تر و خشک بنه تولید شده را تحت تأثیر قرار داد.

کلمات کلیدی

, عملیات زراعی, عملکرد گل, بنه دختری, زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027607,
author = {کوچکی, علیرضا and لیلا تبریزی and جهانی کندری, مریم and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2012},
volume = {42},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-482X},
pages = {379--391},
numpages = {12},
keywords = {عملیات زراعی، عملکرد گل، بنه دختری، زعفران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها
%A کوچکی, علیرضا
%A لیلا تبریزی
%A جهانی کندری, مریم
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2012

[Download]