علوم زمین, ( ISI ), دوره (23), شماره (91), سال (2014-4) , صفحات (141-152)

عنوان : ( بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی )

نویسندگان: منصور شبان فوزی , فرزین قائمی , احمد عباس نژاد , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوزمین ساخت عامل مهم توسعه زمین ریخت ها در مناطق جنبای زمین ساختی است، به طور قابل توجهی سامانه های رودخانه ای و فرم های ریخت‌زمین‌ساختاری پیشانی کوهستانی منطقه بهاباد در ایران مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است. جهت ارزیابی میزان جنبایی زمین ساختی در منطقه، شاخص های ریخت‌زمین‌ساختی پیچ و خم پیشانی کوهستان، طول-گرادیان رود، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره، شکل حوضه زهکشی و شاخص عدم تقارن آبراهه ها در حوضه آبریز را مورد بررسی قرار داده ایم. از ترکیب این شاخص ها با یکدیگر می توان رابطه شاخص جنبایی زمین ساختی (Active tectonics indices (Iat)) را بدست آورد. بر اساس مقادیر Iat ، منطقه مطالعاتی را می توان به چهار رده تقسیم کرد: رده 1 (جنبایی زمین ساختی خیلی بالا، 52/1% در منطقه)، رده 2 (بالا، 58/68%)، رده 3 (متوسط، 20%) و رده 4 (کم، 9/9%). نتایج با مشاهدات صحرایی بر روی زمین ریخت ها و عوارض زمین شناسی سازگار است. شاخص های جنبایی زمین ساختی و شواهد ریخت زمین ساختاری نرخ جنبایی زمین ساختی را در منطقه مطالعاتی عمدتاٌ متوسط و بالا نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, ریخت‌زمین‌ساخت, گسل بهاباد, گسل کوهبنان, شهر بهاباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027612,
author = {شبان فوزی, منصور and قائمی, فرزین and احمد عباس نژاد and فرخ قائمی},
title = {بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی},
journal = {علوم زمین},
year = {2014},
volume = {23},
number = {91},
month = {April},
issn = {1023-7429},
pages = {141--152},
numpages = {11},
keywords = {ریخت‌زمین‌ساخت، گسل بهاباد، گسل کوهبنان، شهر بهاباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی
%A شبان فوزی, منصور
%A قائمی, فرزین
%A احمد عباس نژاد
%A فرخ قائمی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2014

[Download]