فلسفه دین, دوره (9), شماره (1), سال (2012-7) , صفحات (93-116)

عنوان : ( رستگاری کثرت گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتالهین )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , روح اله زینلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه حقانیت و رستگاری از جمله مباحث مطرح در کثرت گرایی دینی است. برخی طرف داران کثرت گرایی با گرایش به اکثری بودن نجات، حقانیت اکثریت را از آن نتیجه گرفته اند. آنها در تایید دیدگاه خود، با استشهاد به بخش هایی از سخنان صدرالمتالهین، ادعا کرده اند که او نیز طرف دار کثرت گرایی در معنای رایج آن، یعنی تکثر حقانیت و رستگاری است. در این نوشتار با تبیین دیدگاه صدرالمتالهین در دو عرصه رستگاری و حقانیت، بیان می گردد که هرچند ملاصدرا در حوزه رستگاری، اکثریت انسان ها را اهل نجات می داند اما حق بودن اکثریت را از آن نتیجه نگرفته است.

کلمات کلیدی

, شریعت. , رویکرد اکثری و اقلی , حقانیت , رستگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027613,
author = {حسینی, سیدمرتضی and زینلی, روح اله},
title = {رستگاری کثرت گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتالهین},
journal = {فلسفه دین},
year = {2012},
volume = {9},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-7063},
pages = {93--116},
numpages = {23},
keywords = {شریعت. ، رویکرد اکثری و اقلی ، حقانیت ، رستگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رستگاری کثرت گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتالهین
%A حسینی, سیدمرتضی
%A زینلی, روح اله
%J فلسفه دین
%@ 2008-7063
%D 2012

[Download]