جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (16), شماره (38), سال (2012-3) , صفحات (75-100)

عنوان : ( بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی )

نویسندگان: حمید شایان , علی اکبر تقیلو , علی اکبر عنابستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار، در فرایند عمل با چالشهایی روبرو است. این چالشها یا ریشه فرهنگی- فکری دارد و یا به استراتژیهای جلب مشارکت پیوند خورده است. این نوشتار ریشه های ضعف مشارکت رسمی و غیر رسمی روستائیان را در چهار چوب روش فکری– فرهنگی جستجو می کند.روش تحقیق بر مبنای توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات بر مبنای پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه‌ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حدود 80 درصد جامعه در نهادهای رسمی مشارکت نداشته و یا کمتر مشارکت می کنند. ولی در زمینه های غیر رسمی عمومی حدود 60 درصد مردم مشارکت دارند که علت آن آداب و رسوم و عرف اجتماعی است و به انگیزه شخصی و فکری ارتباط زیادی ندارد. با توجه به آزمونهای آماری عوامل مشارکت گریزی در فعالیتهای رسمی با میزان فردگرایی، مسولیت گریزی، ضعف اعتماد مردم نسبت به همدیگر و فقدان آینده نگری رابطه معنا داری دارد. با توجه به این که نهادهای مدنی می‌تواند فرهنگ مشارکت را در جامعه نهادینه سازد، ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و سازمان‌های غیر دولتی می‌تواند بر موانع مشارکت غلبه نماید.

کلمات کلیدی

, روش تفکر, مشارکت, توسعه روستایی, ناایمنی ذاتی, سنبل آباد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027618,
author = {شایان, حمید and تقیلو, علی اکبر and عنابستانی, علی اکبر},
title = {بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی},
year = {2012},
volume = {16},
number = {38},
month = {March},
issn = {2008-8078},
pages = {75--100},
numpages = {25},
keywords = {روش تفکر، مشارکت، توسعه روستایی، ناایمنی ذاتی، سنبل آباد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی
%A شایان, حمید
%A تقیلو, علی اکبر
%A عنابستانی, علی اکبر
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی
%@ 2008-8078
%D 2012

[Download]