نامه آموزش عالی, دوره (3), شماره (9), سال (2011-2) , صفحات (141-159)

عنوان : ( بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، مطالعه فرایند مدیریت دانش با تکیه بر مفروضههای مدل نظری دانشآفرینی نوناکا و همکاران و عوامل کلیدی مؤثر بر تشریک دانش به عنوان اساسیترین مرحله از فرایند مدیریت دانش است که بر پایه شواهد تجربی به دست آمده از سه گروه مورد بررسی قرار گرفته است. مدیران و معاونین دانشگاه، رئیس و مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی و نیز کلیه کارکنان نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر مشهد به عنوان گروههای مورد مطالعه انتخاب شدند. گردآوری دادهها درباره افراد جامعه مورد مطالعه به شیوه پیمایشی و از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری) صورت گرفت. جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از سه پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه مدیریت دانش، پرسشنامه تشریک دانش و مقیاس جو سازمانی استفاده شد. نتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته حکایت از تأثیرپذیری مدیریت دانش از عوامل فرهنگی دارد. همگرایی رشد فردی و حرفهای با حس رقابتجویی و فردگرایی در فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه مبین این نتیجه است. به ویژه نقش عوامل فرهنگی در ترغیب افراد به تسهیم و تشریک دانش و در این میان، تقویت روحیه و همبستگی گروهی به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار تشریک دانش از مهمترین یافتههای به دست آمده از این مطالعه به شمار میآید.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, دانش آفرینی, تشریک دانش, فرهنگ سازمانی, جو سازمانی, آموزش عالی, آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027621,
author = {حسین قلی زاده, رضوان},
title = {بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {9},
month = {February},
issn = {2008-4617},
pages = {141--159},
numpages = {18},
keywords = {مدیریت دانش، دانش آفرینی، تشریک دانش، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، آموزش عالی، آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2011

[Download]