زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار, دوره (2), شماره (1), سال (2007-6) , صفحات (47-55)

عنوان : ( جداسازی سویه های آنتاگونیست بر Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه در گوجه فرنگی )

نویسندگان: فهیمی جامی , علی مخدومی , معصومه پوراسماعیل , پرویز اولیائ , سید محمد علوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیرات آنتاگونیستی

کلمات کلیدی

Rhizoctonia solani
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027639,
author = {فهیمی جامی and مخدومی, علی and معصومه پوراسماعیل and پرویز اولیائ and سید محمد علوی},
title = {جداسازی سویه های آنتاگونیست بر Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه در گوجه فرنگی},
journal = {زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار},
year = {2007},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-5028},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {Rhizoctonia solani},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی سویه های آنتاگونیست بر Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه در گوجه فرنگی
%A فهیمی جامی
%A مخدومی, علی
%A معصومه پوراسماعیل
%A پرویز اولیائ
%A سید محمد علوی
%J زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار
%@ 1735-5028
%D 2007

[Download]