دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (15), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (10-17)

عنوان : ( اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه ( 940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی )

نویسندگان: جواد بهارآرا , زهرا زاهدی فر , فرهنگ حداد , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: چای سبز با خواص آنتی اکسیدانی خود می تواند از بروز برخی آسیب های کروموزومی جلوگیری کند. در ژوهش حاضر اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن های همراه (امواج تلفن های همراه به دت 4 روز، روزانه 3 ساعت) بر روی اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی بررسی شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 40 سر موش به طور تصادفی در 5 گروه شامل کنترل (شرایط طبیعی اتاق پرورش حیوانات)، شاهد آزمایشگاهی (شرایط آزمایشگاهی فاقد امواج تلفن های همراه)، تجربی 1 (قرارگیری ر معرض امواج تلفن همراه)، تجربی 2 (تزریق درون صفاقی 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره چای سبز به مدت 00 میلی گرم عصاره به مدت 5 روز و قرارگیری در معرض ) 5 روز و قرارگیری در معرض امواج تلفن همراه) و تجربی 3 مواج تلفن همراه) تقسیم بندی شدند. در کلیه گروه ها آزمون میکرونوکلئوس انجام شد و داده ها با آزمون های آماری آنووا تحلیل گردید. p<0/ در سطح 05 SPSS توکی و به کمک نرم افزار 3) در /47±0/ یافته ها: متوسط تعداد میکرونوکلئوس ها در اریتروسیت های پلی کروماتیک گروه شاهد آزمایشگاهی ( 253 در حالی که متوسط فراوانی .(p>0/ 3) اختلاف معنی دار نشان نداد ( 05 /34±0/ مقایسه با گروه کنترل ( 605 0) و تجربی 3 /92±0/129) 5) افزایش معنی دار و در تجربی 2 /64±0/308) میکرونوکلئوس ها در گروه تجربی 1 .(p=0/ 0/55±0/046 ) در مقایسه با گروه کنترل و شاهد آزمایشگاهی کاهش معنی دار نشان داد ( 001 ) نتیجه گیری: امواج ساطع شده از تلفن های همراه سبب ایجاد آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های پلی کروماتیک غز استخوان موش بالب سی می شود، لیکن چای سبز اثر مهار کنندگی داشته و آسیب های کروموزومی را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, Balb/C, Cell phone, Green tea, Micronucleus test, Polychromatic erythrocytes
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027641,
author = {جواد بهارآرا and زهرا زاهدی فر and حداد, فرهنگ and مهدوی شهری, ناصر},
title = {اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه ( 940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2011},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {10--17},
numpages = {7},
keywords = {Balb/C; Cell phone; Green tea; Micronucleus test; Polychromatic erythrocytes},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه ( 940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی
%A جواد بهارآرا
%A زهرا زاهدی فر
%A حداد, فرهنگ
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2011

[Download]