پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (105-118)

عنوان : ( بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , لیلا اکرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه نخود، آزمایشی در سال زراعی 1389 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمار های این آزمایش شامل، کاربرد سه علف کش پیریدات، بنتازون و ایمازتاپیر به ترتیب در مقدارهای توصیه شده (به ترتیب2، 5/1و 75/0 لیتر در هکتار)، دو سطح تلقیح و عدم تلقیح بذور نخود با باکتریciceri Mesorhizobiom و دو سطح استریل و عدم استریل خاک مورد استفاده بودند. کاشت بذور در گلدان هایی به قطر 10 سانتی متر انجام و کاربرد علف کش پیریدات بصورت پیش رویشی و بنتازون و ایمازتاپیر در مرحله سومین برگ شانه ای انجام شد. 40 روز پس از کاربرد علف کش ها (مرحله شروع گلدهی) شاخص های زیست توده ریشه و اندام هوایی، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی، تعداد گره های تثبیت نیتروژن ریشه، وزن خشک گره ها و نیتروژن کل تثبیت شده در گیاه اندازه گیری و در تحلیل نتایج آزمایش به کار گرفته شدند. بر اساس نتایج آزمایش تلقیح بذور با باکتری تثبیت کننده نیتروژن به ترتیب باعث افزایش 25 درصد، 20 درصد تعداد و وزن خشک گره ریشه نخود شد. استریل کردن خاک تأثیر معنی داری) (P<0.01بر تعداد گره تثبیت کننده نیتروژن، وزن خشک گره، نیتروژن کل تثبیت شده و نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی نخود داشت. کاربرد همه علف کش ها منجر به کاهش معنی داری (P<0.01) در همه شاخص های مذکور نخود شد و در بین آنها علف کش بنتازون بیشترین تأثیر منفی را بر پارامترهای فوق داشت. به طوری که کاربرد آن زیست توده ریشه و اندام هوایی نخود و تعداد و وزن گره ها را به ترتیب 80 درصد و 73درصد، 93 درصد و 97 درصد کاهش داد. علف کش پیریدیت با وجود این که کمترین تأثیر را بر تعداد و وزن خشک گره ها و نیتروژن تثبیت شده داشت، اما به طور معنی داری باعث کاهش زیست توده ریشه و ساقه نخود شد. بر اساس نتایج حاصل علف کش ایمازاتاپیر با وجود این که اثر نامطلوب کمتری بر وزن خشک ریشه و اندام هوایی داشت، اما بیشترین اثر منفی را بر تعداد و وزن خشک گره نخود داشت.

کلمات کلیدی

, باکتری تثبیت کنندة نیتروژن, تعداد و وزن خشک گره, زیست توده, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027643,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and اکرم, لیلا},
title = {بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۵X},
pages = {105--118},
numpages = {13},
keywords = {باکتری تثبیت کنندة نیتروژن، تعداد و وزن خشک گره، زیست توده، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A اکرم, لیلا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۲۵X
%D 2012

[Download]