دانش کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2000-6) , صفحات (55-62)

عنوان : ( تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.). )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در منطقه تبریز انجام شد.

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, دانه روغنی, عملکرد دانه, کلزای پاییزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027658,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and هوشنگ آلیاری and کاظم قاسمی گلعذانی},
title = {تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.).},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2000},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-242X},
pages = {55--62},
numpages = {7},
keywords = {تاریخ کاشت، دانه روغنی، عملکرد دانه، کلزای پاییزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.).
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A هوشنگ آلیاری
%A کاظم قاسمی گلعذانی
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2000

[Download]