دانش کشاورزی, دوره (16), شماره (3), سال (2006-12) , صفحات (83-96)

عنوان : ( بررسی رشد و نمو سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در تاریخ های مختلف کاشت. )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی , سید ابوالقاسم محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی شاخص های رشد سه رقم کلزای پاییزه در تاریخ های مختلف کاشت، آزمایشی در سال زراعی 76-1375 در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به مورد اجرا در آمد. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام گرفت. عامل ها شامل تاریخ کاشت (17 شهریور، 11 مهر و 26 مهر ماه( و سه رقم کلزای پاییزه به نام های بلیندا، کبری و کویینتا بود. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت، شاخص سطح برگ (LAI) ماده خشک کل (TDM)، سرعت رشد محصول (CCR) و سرعت رشد نسبی (RGR) ارقام کلزا کاهش می یابد. شاخص های رشد در بین ارقام کلزا تفاوت معنی داری داشتند. این تفاوت ها در مراحل پس از گلدهی بیشتر بود. LAI، TDM، CGR و RGR برای رقم بلیندا در هر سه تاریخ کاشت، بیشتر از ارقام کبری و کویینتا بود که منجر به عملکرد بالاتر این رقم شد. کلید واژه: ارقام کلزا، تاریخ کاشت، شاخص های رشد و عملکرد دانه

کلمات کلیدی

, ارقام کلزا, تاریخ کاشت, شاخص های رشد و عملکرد دانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027659,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and هوشنگ آلیاری and کاظم قاسمی گلعذانی and سید ابوالقاسم محمدی},
title = {بررسی رشد و نمو سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در تاریخ های مختلف کاشت.},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2006},
volume = {16},
number = {3},
month = {December},
issn = {1680-242X},
pages = {83--96},
numpages = {13},
keywords = {ارقام کلزا، تاریخ کاشت، شاخص های رشد و عملکرد دانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رشد و نمو سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در تاریخ های مختلف کاشت.
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A هوشنگ آلیاری
%A کاظم قاسمی گلعذانی
%A سید ابوالقاسم محمدی
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2006

[Download]