مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (1), شماره (3), سال (2010-6) , صفحات (137-153)

عنوان : ( واکاوی ماجرای افشای راز امام عباسی )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان نکته های ناروشنی که در زوایا و خبایای قیام عباسیان دیده می شود،چگونگی افشای راز ابراهیم امام و توفیق مروان بن محمد در شناسایی و دستگیری او همچنان پرسش برانگیز است. نگارنده می کوشد تا یافته های خود را بر این فرضیه مبتنی سازد که:افشای راز ابراهیم امام محصول رقابت هایی بود که در خراسان میان یمانی ها و مضری ها جریان داشت و عباسیان نه تنها قادر به حذف آن به سود نهضت خود نبودند بلکه با تکیه بر یمانی ها و بدبینی نسبت به مضری ها ناخواسته به تشدید آن دامن زدند که نخستین قربانی این ماجرا شخص ابراهیم امام بود که اندکی پیش از پیروزی نهضت،با خیانت یک عنصر مضری به چنگ امویان درافتاد و هیچ گاه نتوانست پیروزی عباسیان را به نظاره بنشیند

کلمات کلیدی

, ابراهیم امام, قریظ بن مجاج, لاهزبن قریظ, مضری, یمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027666,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {واکاوی ماجرای افشای راز امام عباسی},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {3},
month = {June},
issn = {2008-9945},
pages = {137--153},
numpages = {16},
keywords = {ابراهیم امام، قریظ بن مجاج،لاهزبن قریظ، مضری،یمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی ماجرای افشای راز امام عباسی
%A ناظمیان فرد, علی
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2010

[Download]