فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (1), شماره (2), سال (2007-10) , صفحات (51-62)

عنوان : ( تعیین سینتیک خشک شدن پسته با استفاده از یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی )

نویسندگان: وحید محمدپورکاریزکی , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته به عنوان دومین محصول صادراتی غیر نفتی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند به طوری که بهینه سازی مراحل مختلف فرآوری آن نقش قابل توجهی در دستیابی به کیفیت مطلوب، افزایش صادرات و درآمد ارزی کشور دارد. خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآوری پسته است. در این پژوهش، برای تعیین سینتیک خشک شدن پسته، یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. مدل های تجربی مختلفی جهت انطباق با داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور مهمترین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن یعنی دمای هوا و سرعت جریان هوا بررسی شد. ...

کلمات کلیدی

, خشک کن بستر سیال, خشک کردن, پسته, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027668,
author = {محمدپورکاریزکی, وحید and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {تعیین سینتیک خشک شدن پسته با استفاده از یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی},
journal = {فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2007},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {1735-1985},
pages = {51--62},
numpages = {11},
keywords = {خشک کن بستر سیال، خشک کردن، پسته، مدلسازی سینتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین سینتیک خشک شدن پسته با استفاده از یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی
%A محمدپورکاریزکی, وحید
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-1985
%D 2007

[Download]