تفکر و کودک, دوره (1), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (65-82)

عنوان : ( گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن )

نویسندگان: زهرا طبیبی , ملیحه پیله چیان , مهدیه طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودکان در بازی یا هنگام انجام تکلیف با خود صحبت می کنند (گفتار خودمحور). هدف پ‍‍ژوهش حاضر بررسی پدیده گفتار خودمحور در نمونه کودکان ایرانی بود. سوالات پژوهش عبارت بودند از آیا کودکان ایرانی در حین انجام تکلیف با خود صحبت می کنند؟ آیا رابطه ای بین گفتار خودمحور کودکان و عملکرد آنها وجود دارد؟ آیا دشواری تکلیف نقشی در تولید گفتار خودمحور دارد؟ عملکرد 32 کودک پنج ساله در تکلیف برج لندن که شامل موقعیت هایی آسان و دشوار است، مورد مشاهده قرار گرفت و صحبت های ضبط شدهَ آنها حین انجام تکلیف کدگذاری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان گفتار اجتماعی بیش از گفتار خودمحور کودکان بود. میزان بیشتر گفتار خودمحور با عملکرد بهتر کودکان در تکلیف برج لندن همراه بود. نتایج مربوط به اثر دشواری یا آسانی تکلیف بر تولید گفتار خودمحور مطابق با فرضیه پژوهش نبود. اما شواهدی مبنی بر تاثیر دشواری متناسب تکلیف بر تولید گفتار خودمحور بدست آمد. ایجاد نگرشی مثبت در بین والدین و معلمین در مورد این رفتار کودکان و بهره گیری از آن در امور آموزشی از کاربردهای تلویحی نتایج پژوهش حاضر است.

کلمات کلیدی

, گفتار خودمحور, برج لندن, کودکان پیش دبستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027686,
author = {طبیبی, زهرا and پیله چیان, ملیحه and طاهری, مهدیه},
title = {گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن},
journal = {تفکر و کودک},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {8835-5678},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {گفتار خودمحور، برج لندن، کودکان پیش دبستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن
%A طبیبی, زهرا
%A پیله چیان, ملیحه
%A طاهری, مهدیه
%J تفکر و کودک
%@ 8835-5678
%D 2011

[Download]