پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (368-378)

عنوان : ( ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی )

نویسندگان: محمد بنایان اول , سعید خانی نژاد , صادق قربانی , ایمان حسام عارفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که نوسان تولید در بین بوته های داخل یک مزرعه برای برخی از گیاهان بالا است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی میزان نوسان برخی از خصوصیات رشد و عملکرد نهایی سه گیاه دارویی کرچک، کدو پوست کاغذی، و شاهدانه در مقایسه با گیاه ذرت و میزان تأثیر نوسانات بر عملکرد گیاهان مربوطه در سطح تک بوته می باشد. به همین منظور آزمایشی در سال زراعی 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 10 کیلومتری شرق مشهد با عرض جغرافیایی 36 درجه و 16 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 59 درجه و 36 دقیقه شرقی و ارتفاع 985 متری از سطح دریا اجرا شد. در این آزمایش خصوصیات مورفولوژیکی چهار گونه (کرچک، کدو پوست کاغذی، شاهدانه و ذرت) و ارتباط آن ها با عملکرد در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار، در زمینی به مساحت 583 متر مربع بررسی شد. از گیاه کرچک، کدو 14 و 15 گیاه از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب و علامت گذاری شدند. اندازه گیری ها در طی فصل رشد برای، پوست کاغذی، شاهدانه و ذرت به ترتیب 18 13 ، هر 7 روز یکبار انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که دو خصوصیت رویشی گیاهان دارویی شامل ارتفاع و تعداد برگ با افزایش عمرگیاه، نوسان بسیار بالایی در مقیاس گیاه-به-گیاه در مقایسه با ذرت نشان دادند. این وضعیت با محاسبه آنومالی عملکرد بیشتر مشهود شد . همبستگی مثبت و خطی بین تعداد برگ و عملکرد بیولوژیک گیاهان دارویی نشان داد که در صورت ایجاد یکنواختی بین بوته ها، عملکرد بالاتری از آنچه در حال حاضر تولید می شود برای این گیاهان قابل دسترسی خواهد بود.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, نوسان تولید, مقایسه گیاه-به-گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027695,
author = {بنایان اول, محمد and خانی نژاد, سعید and صادق قربانی and حسام عارفی, ایمان},
title = {ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {368--378},
numpages = {10},
keywords = {گیاهان دارویی، نوسان تولید، مقایسه گیاه-به-گیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی
%A بنایان اول, محمد
%A خانی نژاد, سعید
%A صادق قربانی
%A حسام عارفی, ایمان
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2011

[Download]