پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (327-333)

عنوان : ( اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخم ریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات(.Callosobruchus maculatus (F )

نویسندگان: زهرا گلستا نی کلا ت , غلامحسین مروج , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات اسانس های اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) روی بازدارندگی تخمریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus مورد بررسی قرار گرفت. پرورش حشرات و انجام آزمایشات در شرایط دماییCº 29±1، رطوبت نسبی 5±60% و تاریکی انجام گرفت. اسانس ها به روش تقطیر با آب استخراج شدند. با افزایش غلظت اسانس ها، میزان تخم ریزی حشرات و جمعیت حشرات کامل نسل F1 کاهش یافت. نتایج تجزیه رگرسیون بین میزان تخم ریزی و غلظت اسانس ها نشان داد که رابطه منفی و معنی داری بین این دو متغیر وجود داشت. رابطه مشابهی بین جمعیت حشرات کامل نسل F1 و غلظت اسانس ها نیز بدست آمد. مقایسه شیب خطوط نشان داد که اسانس اسطوخودوس نسبت به اسانس آویشن شیرازی در کاهش میزان تخمریزی و جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات موثرتر بوده است. براساس نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی اسانس ها توسط دستگاه GC-MS، تیمول (55%)، لینالول (37.8%) و p-سیمن (7.2%) ترکیبات اصلی اسانس آویشن شیرازی و لینالول(42.8%)، 1، 8-سینئول (23.4%)، روزفوران اپوکساید (14%)، منتون (6.8%)، ایزومنتول (5.2%) و ترانس-دی هیدروکاروون (3/4%) ترکیبات اصلی اسانس اسطوخودوس بودند. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد اسانس گیاهان مذکور به عنوان بازدارنده تخمریزی و کاهش دهنده جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات مناسب باشند.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, اسطوخودوس, آویشن شیرازی, بازدارندگی تخمریزی, کاهش جمعیت کامل نسل F1.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027700,
author = {گلستا نی کلا ت, زهرا and مروج, غلامحسین and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخم ریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات(.Callosobruchus maculatus (F},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {September},
issn = {2980-8170},
pages = {327--333},
numpages = {6},
keywords = {اسانس های گیاهی، اسطوخودوس، آویشن شیرازی، بازدارندگی تخمریزی، کاهش جمعیت کامل نسل F1.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخم ریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات(.Callosobruchus maculatus (F
%A گلستا نی کلا ت, زهرا
%A مروج, غلامحسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2012

[Download]