پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (77-98)

عنوان : ( دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرش کاربران بالقوه و افراد غیر کتابدار به انواع آثار مرتبط با یک خانواده کتابشناختی، یکی از مسائلی است که کمتر مورد توجه پژوهشهای مرتبط با پیاده سازی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR) بوده است. این در حالی است که اصطلاحهای پرکاربرد بیانگر انواع آثار وابسته در میان کاربران از یک سو و نوع آثار (موجودیتهای) مورد توجه و استفاده آنها از دیگرسو، اهمیت ویژه ای در پیاده سازی این الگو و نمایش معنادار آثار مرتبط بهم دارد. پژوهش حاضر در پی بررسی مهمترین عناصر اطلاعاتی و نیز نحوه نگرش کاربران بالقوه فهرستهای رایانه ای به خانواده های کتابشناختی و موجودیتهای آنها است. به این منظور و با استفاده از روش پژوهش ترکیبی با رویکردکیفی با 30 نفر از متخصصان برجسته شاهنامه پژوه مصاحبه به عمل آمده و از آنها خواسته شد تا با استفاده از روش توزیع کارت به دسته بندی 40 کارت کتابشناختی تنظیم شده بر مبنای الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی بپردازند. سپس از آنها خواسته شد تا نامی برای هر یک از دسته های تشکیل شده انتخاب کرده و در مورد آن دسته توصیف و ارزیابی خود را ارائه کنند. درنهایت 11 دسته بر مبنای نظرات مصاحبه شوندگان تشکیل گردید و هر یک از دسته ها با توجه به فراوانی اصطلاح های بکار رفته در توصیف آنها مورد تحلیل قرار گرفت. حاصل این تحلیل، مشخص شدن 11 درختواره کوچک برای هر یک از 11 گروه تشکیل شده بود که پس از ادغام، درختواره کلی خانواده کتابشناختی شاهنامه تشکیل و به شکل یک الگو ارائه گردید. کلیدواژه ها: خانواده کتابشناختی؛ شاهنامه فردوسی؛ الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی؛ درختواره کتابشناختی؛ موجودیتهای کتابشناختی

کلمات کلیدی

, خانواده کتابشناختی, شاهنامه فردوسی, الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی, موجودیت های کتابشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027701,
author = {ارسطوپور, شعله and فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری},
title = {دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {77--98},
numpages = {21},
keywords = {خانواده کتابشناختی، شاهنامه فردوسی، الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی، موجودیت های کتابشناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای
%A ارسطوپور, شعله
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]