نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , 2012-04-26

عنوان : ( تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال )

نویسندگان: سمانه تیموری رزدابی , مهدی سهرابی , مهرداد فتحی , فروزان پاسالار , مهدی انفرادی , فاطمه دوستی تلگرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: یکی از تکنیک های روانی بسیار مؤثر در عرصه ورزش ، هیپنوتیزم است. هیپنوتیزم ورزشی عبارت است از ”روشی که طی آن مربیان ،روانشناسان ورزش یا پژوهشگران به ورزشکاران یا آزمودنی ها تلقین می کنند تا آنها تغییر در احساس ،ادراک ،تفکر و رفتار خود را تجربه نمایند ”. روش کار :جامعۀ آماری در این تحقیق دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی بود که در نیم سال اول تحصیلی 91-90 تربیت بدنی عمومی گذراندند. ازاین جامعه45 دانشجو که قابلیت تصویر سازی بالایی داشتند انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه ،که دو گروه آن تجربی (1 و 2) و یک گروه کنترل بود، موردآزمون قرار گرفتند. به گروه تجربی 1، در 7 جلسه 30 دقیقه ای به مدت 7 دقیقه، تلقین ها وتصویرهای ذهنی در زمینه های تکنیک ورزشی (پرتاب آزاد بسکتبال) ،تمرکز، فکر بهتر،آرامش بیشتر ، داده شد و در گروه تجربی2، در 7 جلسه 30 دقیقه ای به مدت 7 دقیقه، تصویر سازی بدون خلسه صورت گرفت. گروه سوم که گروه کنترل بود در این مدت فعالیت بدنی انجام دادند.وضوح تصویر سازی این آزمودنی ها از طریق پرسشنامه MIQ-R همگن شد. نتایج:برای تعیین تاثیر روشهای تمرینی بر عملکرد آزمودنی ها ،از آزمون t همبسته استفاده گردید .با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها،بررسی درون گروهی نشان داد که تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد آزمودنی ها اثر گذار بوده ولی در مقایسه با تحلیل واریانس یک طرفه سودمندی به نفع تصویر سازی هیپنوتیزمی می باشد. بحث ونتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که تصویر سازی هیپنوتیزمی نسبت به تصویر سازی غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال موثرتر است.

کلمات کلیدی

, تصویر سازی هیپنوتیزمی, تصویر سازی ذهنی, اجرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027715,
author = {تیموری رزدابی, سمانه and سهرابی, مهدی and فتحی, مهرداد and فروزان پاسالار and مهدی انفرادی and دوستی تلگرد, فاطمه},
title = {تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال},
booktitle = {نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تصویر سازی هیپنوتیزمی،تصویر سازی ذهنی، اجرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
%A تیموری رزدابی, سمانه
%A سهرابی, مهدی
%A فتحی, مهرداد
%A فروزان پاسالار
%A مهدی انفرادی
%A دوستی تلگرد, فاطمه
%J نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
%D 2012

[Download]