پژوهش آب در کشاورزی, دوره (25), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (195-206)

عنوان : ( تاثیر کاربری های مختلف بر نفوذآب در خاک )

نویسندگان: تکتم فکوری , حجت امامی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفوذ یکی از پدیده های مهم در چرخه آبی است. با توجه به تغییرات زیاد رطوبت خاک، ارائه مدلی مناسب جهت تخمین صحیح نفوذ حائز اهمیت است. در این پژوهش، سرعت نفوذ و نفوذ تجمعی آب در خاک در سه کاربری کشاورزی، مرتع و باغ در شهرستان نیشابور واقع در خراسان رضوی اندازه گیری شد. اندازه گیری نفوذ در هر کاربری به روش تک حلقه در 5 نقطه با سه تکرار انجام شد. همچنین مدل های فیلیپ، کوستیاکوف، کوستیاکوف-لوییز، هورتون وسازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) برای تخمین نفوذ آب در خاک به کار گرفته شدند. جهت انتخاب مدل مناسب معیارهای سنجش خطا شاملRMSE (ریشه میانگین مربعات خطا) و R2(ضریب تبیین) برای هر مدل تعیین شد. نتایج نشان داد که در کاربری کشاورزی دقت مدل های هورتون، کوستیاکوف و کوستیاکوف - لوییس در برآورد سرعت نفوذ و نفوذ تجمعی بالا بود. در کاربری های مرتع و باغ، مدل های کوستیاکوف و فیلیپ به ترتیب، دارای بیشترین وکمترین دقت برای برآورد نفوذ آب در خاک بودند.

کلمات کلیدی

, تخمین, سرعت نفوذ, فیلیب, کوستیاکوف, نوع کاربری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027723,
author = {فکوری, تکتم and امامی, حجت and قهرمان, بیژن},
title = {تاثیر کاربری های مختلف بر نفوذآب در خاک},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-7140},
pages = {195--206},
numpages = {11},
keywords = {تخمین، سرعت نفوذ، فیلیب، کوستیاکوف، نوع کاربری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کاربری های مختلف بر نفوذآب در خاک
%A فکوری, تکتم
%A امامی, حجت
%A قهرمان, بیژن
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2012

[Download]