پژوهش های اقتصادی ایران, سال (2003-3)

عنوان : Estimation of Natural Gas Demand Function in Tehran\'s households ( تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در مصارف خانگی شهر تهران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی یکی از مناب ع حیات بشری و تداوم آن است . گاز طبیعی به لحاظ دارا بودن مزایای فراوان و تأمی ن نمودن 43 درصد از انرژی اولیه کشور، ازاهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر منابع انرژی برخوردار می باشد. تحلیل بازار انرژ ی بطور عام و تقاضای انرژی بطور خاص در شناخت انرژی و کاربرد آن در مناطق مختلف کشور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مطالع ه تقاضای گاز طبیعی به عنوان یک ی از ح املان انرژی در بخ ش خانگی انجام شده است . این امر ب ه منظور شناخت ساختار رفتاری مصرف کنندگان انجام شده است . تحلیل میزان حساسیت مصرف کنندگان خانگی نسبت به متغیرهای قیمت گاز طبیعی ، درآمد سران ه و متوس ط درجه حرارت هوا،سیاستگزاران را د ر تأمین گاز طبیعی مورد نیاز ای ن بخش و بهینه نمودن آن یاری می نماید . به این منظور توابع تقاضای کل گاز طبیعی ومتوسط مصرف گاز طبیعی هر خانوار در شهر تهرا ن با استفاد ه از اطلاعا ت مربوط به سالها ی 1374 تا 1378 که به صورت فصلی جمع آوری شد ه اند، تخمین زده شده است و در نهایت کشش های درآمدی و قیمتی گاز طبیعی محاسبه گردیده است.

کلمات کلیدی

, انرژی, تقاضای انرژی, گاز طبیعی, حاملهای انرژی, کشش درامدی تقاضا , گاز طبیعی فشرده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102778,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {Estimation of Natural Gas Demand Function in Tehran\'s households},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1726-0728},
keywords = {انرژی، تقاضای انرژی، گاز طبیعی، حاملهای انرژی، کشش درامدی تقاضا ، گاز طبیعی فشرده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Estimation of Natural Gas Demand Function in Tehran\'s households
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2003

[Download]