مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2010-10) , صفحات (43-57)

عنوان : ( متدولوژی پایش سد های زیرزمینی (مطالعه مورد: سد زیززمینی راور کرمان) )

نویسندگان: محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق متدولوژی پایش سدهای زیرمینی به منطور بررسی تاثیر اجرای سدهای بر جریان زیر قشری بصورت کمی و کیفی بیان شده است. به همین منظور سایتی در حاشیه کویر در فاصله 10 کیلومتری شرق راور انتخاب شد و بررسی های لازم طی چند مرحله صورت گرفت. قبل از احداث سد زیرزمینی بررسی های هیدرو ژئولوژیکی جهت تعیین حجم جریان زیربستری گذرنده از آبرفت محل احداث سد زیرزمینی انجام گردید. یک حلقه چاه دستی به منظور انجام آزمایش پمپاژ و تعیین ضرائب هیدرو دینامیک مخزن آبرقتی سد در محل محور حفر و حجم جریان زیرگذر و ضرائب هیدرو دینامیک سفره محاسبه گردیدند. سپس چهار گمانه پیزومتری که دو تا از گمانه ها در بالا دست (یکی به فاصله 800 و دیگری 850 متر از محور سد زیرزمینی) و دو تا در پایین دست (یکی به فاصله 100 و دیگری 150 متر از محور سد زیرزمینی) محور سد زیرزمینی حفر و لوله گذاری و تجهیز شدند وبرای آنها دربند تهیه گردید تا برای عملیات پایش مورد استفاده قرار گیرند. پس از اجرای سد چاه جمع آوری و انتقال آب مخزن سد نیز تعبیه و تجهیز شد. بلافاصله پس از اتمام عملیات ساختمانی سد اندازه گیری سطح آب زیرزمینی در چهار گمانه پیزومتری و چاه انتقال آب سد شروع و این عمل طی دوره های یک تا دو ماهه به مدت چهار سال استمرار یافت و اکنون نیز ادامه دارد. همچنین اندازه گیری دبی خروجی از سد زیرزمینی نیز در طی دوره های مختلف اندازه گیری انجام شد. سپس داده های برداشت شده با نرم افزار SPSS تحلیل و نتایج پایش بعد از اجرای سد کیفیت خوب اجرا و تاثیر مثبت سد را برروی جریانات زیربستری نشان دادند.

کلمات کلیدی

, سد زیرزمینی, جریان زیربستری, پایش, پرده آببند, راور, چاه جمع آوری و انتقال آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027798,
author = {امینی زاده بزنجانی, محمدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {متدولوژی پایش سد های زیرزمینی (مطالعه مورد: سد زیززمینی راور کرمان)},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2251-7359},
pages = {43--57},
numpages = {14},
keywords = {سد زیرزمینی، جریان زیربستری، پایش، پرده آببند، راور، چاه جمع آوری و انتقال آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T متدولوژی پایش سد های زیرزمینی (مطالعه مورد: سد زیززمینی راور کرمان)
%A امینی زاده بزنجانی, محمدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2010

[Download]