حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (224-230)

عنوان : ( ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل ( Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae در شرایط گلخانه ایی )

نویسندگان: سمانه رودپشتی , غلامحسین مروج , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شته ی خردل . Lipaphis erisimi kalt از مهم ترین آفات گیاهان روغنی Brassica در ایران و سایر مناطق گرمسیری جهان است. هفت رقم از سه گونه گیاه Brassica شامل B. napus (cv. Licord, Elite, Okapi, Hyola 401, RGS003)، B. rapa (cv. Park land)،B. juncea (cv. Land race) جهت بررسی مقاومت آنتی زنوز و آنتی بیوز نسبت به شته ی L. erysimi تحت شرایط گلخانه ای با دمای 2 ± 25 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی5 ± 60 درصد، و دوره نوری 16:8 (تاریکی: روشنایی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون آنتی زنوز نشان داد که انبوهی شته ی خردل روی ارقام مورد مطالعه در ساعات مختلف شمارش (48 و 72 ساعت) تفاوت معنی داری داشت (0.05> P و 0.01 > P به ترتیب برای 48 و 72 ساعت). انبوهی شته روی ارقام RGS003 و Okapi به طور معنی داری کمتر از سایر ارقام بود. نتایج آزمون آنتی بیوز بیانگر تفاوت معنی دار (0.05 >P ) در شاخص های جدول زیست باروری شته به استثنا زمان دو برابر شدن جمعیت (dt) روی ارقام مورد مطالعه بود. بیشترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) شته روی رقم Land race 0.3240 ± 0.01 ماده/ماده/روز) و کمترین آن روی رقم Elite (0.278 ± 0.01 ماده/ماده/روز) بود. نتایج این بررسی نشان داد که ارقام Elite، Okapi و RGS003 جزء مقاوم ترین میزبان ها در مقایسه با سایر ارقام مورد مطالعه بودند و امکان استفاده از آن ها در برنامه های کنترل تلفیقی این آفت وجود دارد.

کلمات کلیدی

, Brassica, مقاومت, شته ی خردل, Lipaphis erysimi , ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027807,
author = {رودپشتی, سمانه and مروج, غلامحسین and حسینی, مجتبی},
title = {ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل ( Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae در شرایط گلخانه ایی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {224--230},
numpages = {6},
keywords = {Brassica، مقاومت، شته ی خردل، Lipaphis erysimi ، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل ( Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae در شرایط گلخانه ایی
%A رودپشتی, سمانه
%A مروج, غلامحسین
%A حسینی, مجتبی
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2012

[Download]