پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (27), شماره (45), سال (2012-3) , صفحات (31-48)

عنوان : ( بررسی میزان فرسایش و تولید رسوب حوزه آبخیز ایوانکی با استفاده از مدل هایMPSIAC ، FSM و ایستگاه رسوب سنجی )

نویسندگان: شیرین محمدی ها , حمید رضا پیروان , سیدرضا موسوی حرمی , سادات فیض نیا , رضا بیات ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فرسایش خاک و رسوبزایی یکی از مسائل مهم زیست محیطی مطرح در جهان است و خسارات زیادی برای حیات و اکوسیستم بر جا می گذارد. به منظور حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش و کاهش رسوب زایی درحوزه آبخیز ایوانکی و به علت عدم وجود آب بند و مخزن در حوز ه که بتوان حجم کل رسوبدهی سالانه را بر اساس آن تعیین نمود، برای MPSIAC و (Factor Scoring Method) FSM برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبزایی از مد ل های نیمه کمی استفاده شد . حو زه آبخیز ایوانکی با مساحت 800 کیلومتر مربع ، (Modified Pacific Southwest Inter Agency) درجنوب شرقی استان تهران واقع شده است که رودخانه اصلی آن (ایوانکی) دارای طولی در حدود 50 کیلومترمی باشد. با رقومی گردیدند و با Arc GIS بررسی نقشههای پایه از جمله نقشه های توپوگرافی و سن گشناسی منطقه که در محیط پنج عامل محیطی: پستی و بلندی، پوشش گیاهی، فرسایش خندقی، سنگ شناسی و ،FSM بازدیدهای صحرایی در مدل شکل حوضه و دو عامل تکمیلی این مدل یعنی:اقلیم وحفاظت خاک بررسی وامتیازدهی شدند. به هر کدام از این عوامل، نه عامل محیطی: زمین شناسی، خاک شناسی، اقلیم، ،MPSIAC امتیازی بین 1 تا 3 (فرسایش کم تازیاد) داده شد. در روش پستی و بلندی، رواناب، پوشش زمین، کاربری اراضی، فرسایش سطحی و فرسایش رودخانه ای مورد بررسی قرار گرفتند و نمره دهی شدند. دراین تحقیق با استفاده از مدل شبیه ساز باران، میزان رسوبدهی سازندهای فرسایش پذیر بررسی و دسته بندی گردیدند. با در نظر گرفتن ارزش های کمی برای هر یک از عوامل و وارد نمودن آن در رابطه مربوط به مدل میزان رسوب بر حسب متر مکعب در کیلومتر مربع و تن در هکتار در این حوضه ،GIS در محیط MPSIAC و FSM3/ به میزان 21 MPSIAC 0 تن در هکتار در سال و برای مدل / برابر 91 FSM آبخیز به دست آمد. میزان رسوبزایی برای مدل تن در هکتاردرسال برای کل حوزه برآوردگردید که در کلاس فرسایشی متوسط قرارمی گیرد. در نهایت ارقام برآوردی با 0 تن درهکتار در سال مقایسه و مشخص / میزان بار رسوبی محاسباتی 22 ساله اخیر ایستگاه رسوب سنجی ایوانکی یعنی 93 نشان می دهد. MPSIAC نتیجه نزدیکتری با برآورد رسوب ازایستگاه رسوب سنجی نسبت به

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: فرسایش و رسوب, مدل MPSIAC مدل , FSMشبیه سازان باران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027825,
author = {شیرین محمدی ها and حمید رضا پیروان and موسوی حرمی, سیدرضا and سادات فیض نیا and رضا بیات},
title = {بررسی میزان فرسایش و تولید رسوب حوزه آبخیز ایوانکی با استفاده از مدل هایMPSIAC ، FSM و ایستگاه رسوب سنجی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2012},
volume = {27},
number = {45},
month = {March},
issn = {2008-8788},
pages = {31--48},
numpages = {17},
keywords = {واژه های کلیدی: فرسایش و رسوب، مدل MPSIAC مدل ،FSMشبیه سازان باران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان فرسایش و تولید رسوب حوزه آبخیز ایوانکی با استفاده از مدل هایMPSIAC ، FSM و ایستگاه رسوب سنجی
%A شیرین محمدی ها
%A حمید رضا پیروان
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A سادات فیض نیا
%A رضا بیات
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2012

[Download]