همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , 2012-03-05

عنوان : ( اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد )

نویسندگان: هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تاثیر زمان وجین بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 55 ، ارقام کنجد (توده بومی کلات و رقم اصلاح شده اولتان) به عنوان عامل اصلی و دوره های وجین علف های هرز تا ( 40،30،20 55 و 70 روز پس از سبز شدن) به همراه دو تیمار رقابت تمام فصل عل فهای هرز با کنجد ، و 70 روز پس از سبز شدن) و (از 40،30،20 و وجین تمام قصل آنها با کنجد به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان دادند که با افزایش دوره تداخل عل فهرز خواه در اول فصل و کاهش یافت و با طولانی شدن دوره وجین عملکرد (p< یا در آخر فصل، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد به طور معنی داری ( 0.01 اقتصادی افزایش یافت. از بین اجزای عملکرد، تعداد کپسول در بوته مهمترین جزء بود که همبستگی بالایی با عملکرد داشت.

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, علف هرز, زمان وجین, عملکرد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027836,
author = {زرقانی, هادی and نظامی, احمد and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد},
booktitle = {همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع},
year = {2012},
location = {آستارا, ايران},
keywords = {اجزای عملکرد، علف هرز، زمان وجین، عملکرد، کنجد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد
%A زرقانی, هادی
%A نظامی, احمد
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع
%D 2012

[Download]