اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی , 2012-02-29

عنوان : ( سنتز نانو ذرات نقره به روش کاهشی و تاثیر جذب سطحی پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید بر روی آن )

نویسندگان: رعنا باقری , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی , طیبه سادات هاشمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق محلول کلوئیدی نانو ذرات نقره به روش کاهشی تهیه و اثر غلظتهای مختلف پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید بر پایداری نانو ذرات نقره بررسی شده است. نانو ذرات تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM مشخصه یابی شدند میانگین اندازه ذرات 32nm میباشد. ویژگی های اپتیکی آن ها با کارگیری طیف سنجی UV-vis مطالعه شد. نتایج نشان میدهد که تا غلظت [PNA]=2mMپایداری ذرات نقره بهتر شده اما برای غلظتهای بالاتر روند پایداری کاهش مییابد. قله جذب پلاسمون سطحی در غلظت [PNA]=2mM برابر 400nm بدست آمد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات نقره, روش کاهشی, پارانیتروآنیلین, کربن دی سولفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027837,
author = {باقری, رعنا and کمپانی, احمد and شاه طهماسبی, ناصر and هاشمی فر, طیبه سادات},
title = {سنتز نانو ذرات نقره به روش کاهشی و تاثیر جذب سطحی پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید بر روی آن},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {نانو ذرات نقره، روش کاهشی، پارانیتروآنیلین، کربن دی سولفید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانو ذرات نقره به روش کاهشی و تاثیر جذب سطحی پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید بر روی آن
%A باقری, رعنا
%A کمپانی, احمد
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A هاشمی فر, طیبه سادات
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
%D 2012

[Download]