دومین کنفرانس سازمانهای دانش بنیان , 2012-01-09

عنوان : ( مدل مفهومی ارزش دانش و استراتژیهای مزیت رقابتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , زهرا عبدی , سیده زهرا فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه،سازمانها به طور فزاینده ای رقابتی شده اندو نرخ نوآوری در آنها بسیار بالا گردیده است،در چنین محیطی به منظوردستیابی به مزیت رقابتیپایدار ، سازمانمستلزم ایجاد ترکیب منحصر به فردی از منابع و قابلیت ها،اتکاء به آنهاو مدیریت صحیح این منابع می باشد، در این میان دارایی های ناملموس سازمان (به خصوص درسازمان های خدماتی) به طرز فزاینده ای به یک عامل تعیین کننده رقابتی تبدیل شده اند،که تقلیدپذیری از مزیت رقابتی سازمان را توسط رقبامشکل کرده در نتیجه مزیت سازمان پایدار و طولانی مدت باقی مانده و از موقعیت رقابتی سازمان صیانت می گردد.سازمان ها بر مبنای دانش رقابت می کنند و با کاربرد دانش قادر به ایجاد ارزش و کسب منافع می باشند،فعالیت های زنجیره ارزش دانشدر تحقق استراتژی های رقابتی سازمان از طریق افزایش سرعت نوآوری، کسب اطلاعات، تحقیقات بازار، انعطاف پذیری، یادگیری مستمر و ... نقش بسزایی دارند.در صورتی که سازمان به واسطه ارزش ایحاد شده از دانش ، استراتژی رقابتی خود را دنبال کند مزیت رقابتی پایداری را خلق می نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و در واقع رقابت پذیری را به ارمغان آورده است.در این مقاله به ارائه مدل مفهومی شناخت نقش ارزش دانش در تحقق استراتژی های رقابتی سازمان به منظور خلق مزیت رقابتی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, دانش , زنجیره ارزش دانش, مزیت رقابتی, استراتژیهای رقابتی, مارپیچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027847,
author = {رحیم نیا , فریبرز and عبدی, زهرا and فاطمی, سیده زهرا},
title = {مدل مفهومی ارزش دانش و استراتژیهای مزیت رقابتی},
booktitle = {دومین کنفرانس سازمانهای دانش بنیان},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دانش ،زنجیره ارزش دانش،مزیت رقابتی،استراتژیهای رقابتی،مارپیچ دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل مفهومی ارزش دانش و استراتژیهای مزیت رقابتی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A عبدی, زهرا
%A فاطمی, سیده زهرا
%J دومین کنفرانس سازمانهای دانش بنیان
%D 2012

[Download]