علوم - شهید چمران اهواز, سال (2007-2)

عنوان : Solving Resource Constrained Schedeling Problems by Genetic Algorithm ( زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیک )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان , محمدهادی فراهی , مژگان معرب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیک انجام میشود

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی, کنترل پروژه, الگاریتم ژنتیک, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102785,
author = {طارقیان, حامدرضا and فراهی, محمدهادی and معرب, مژگان},
title = {Solving Resource Constrained Schedeling Problems by Genetic Algorithm},
journal = {علوم - شهید چمران اهواز},
year = {2007},
month = {February},
issn = {1735-6938},
keywords = {برنامه ریزی-کنترل پروژه-الگاریتم ژنتیک- بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Solving Resource Constrained Schedeling Problems by Genetic Algorithm
%A طارقیان, حامدرضا
%A فراهی, محمدهادی
%A معرب, مژگان
%J علوم - شهید چمران اهواز
%@ 1735-6938
%D 2007

[Download]