حرکت, دوره (3), شماره (3), سال (2000-1) , صفحات (79-94)

عنوان : ( بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون )

نویسندگان: مهدی محمدی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ، کوشش شده تا ضمن بازبینی ادبیات تحقیقی مربوط به کودکان در حال رشد طبیعی وسه گروه از کودکان معلول حرکتی – جسمی ‹گروه های خام حرکت،ناتوان ذهنی ومبتلایان به نشانگان داون›به مقایسه ی رفتارهای حرکتی آنان بپردازیم .رشد حرکتی درسه گروه کودکان اخیر ،درنگیده ویا دگرگونه می باشد.ضمن ارائه تعریفی مختصراز ه نوع اختلال حرکتی ،به بیان علل آنها ونشانگان جسمی – عصب شناختی پرداخته شده است.اثر مشکلات مذکور ،بر فرآیندهای حسی- عصب شناختی ،توحیدی- ادراکی ویادگیری – کنترل حرکتی نیز جستجو شده است.این مشکلات در هر گروه کودکان معلول ،متفاوت می باشد.به دلیل عدم انجام پژوهش همه جانبه ووجود محدودیت های تحقیق رشدی دراین کودکان ،ارائه تصویر جامعی از مشکلات حرکتی آنان، نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

کلمات کلیدی

, خام حرکتی , ناتوانی ذهنی , نشانگان مریضی داون , Motor development , Clumsy , Intellectually disabled , Down sysndrome , رشدحرکتی , movement
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027872,
author = {محمدی نژاد, مهدی},
title = {بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون},
journal = {حرکت},
year = {2000},
volume = {3},
number = {3},
month = {January},
issn = {1563-3306},
pages = {79--94},
numpages = {15},
keywords = {خام حرکتی ; ناتوانی ذهنی ; نشانگان مریضی داون ; Motor development ; Clumsy ; Intellectually disabled ; Down sysndrome ; رشدحرکتی ; movement impaired},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون
%A محمدی نژاد, مهدی
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2000

[Download]