پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (2), سال (2012-2) , صفحات (87-105)

عنوان : ( بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای )

نویسندگان: علی مشهدی , ندا حمیدی , عاطفه سلطانی فر , سعید تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه نارساکنش وری اجرایی در اختلال های طیف درخودماندگی زیربنای بسیاری از ویژگی های اصلی این اختلال ها در زمینه های اجتماعی و غیر اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی بازداری پاسخ با استفاده از آزمون استروپ رایانه ای در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی بود. این پژوهش در طبقه پژوهش های غیر آزمایشی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. بدین منظور با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 15 کودک پسر مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی که دارای بهره هوشی بالاتر از 70 بودند از مرکز تخصصی درخودماندگی نور هدایت در شهر مشهد انتخاب شدند. همچنین 15 کودک بهنجار که از نظر سن و جنس با این گروه همتا شده بودند به عنوان گروه مقایسه از یکی از مدارس ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش جهت سنجش بازداری پاسخ از آزمون استروپ رایانه ای استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در مؤلفه های آزمون استروپ به طور کلی وجود داشت. بررسی دقیق تر عملکرد کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی در مقایسه با گروه کودکان بهنجار نشان داد که در مؤلفه های تعداد صحیح و تعداد خطا در محرک های همخوان و ناهمخوان و مؤلفه زمان واکنش در محرک های همخوان تفاوت های معناداری بین دو گروه وجود داشت و عملکرد گروه کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی در این مؤلفه ها ضعیف‌تر بود. اما این تفاوت ها در مؤلفه زمان واکنش در محرک های ناهمخوان و نمره تداخل معنادار نبود.

کلمات کلیدی

, طرح واره درمانی, طرح واره های ناسازگار اولیه, اختلال اضطراب اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027885,
author = {مشهدی, علی and ندا حمیدی and عاطفه سلطانی فر and سعید تیموری},
title = {بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {87--105},
numpages = {18},
keywords = {طرح واره درمانی، طرح واره های ناسازگار اولیه، اختلال اضطراب اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای
%A مشهدی, علی
%A ندا حمیدی
%A عاطفه سلطانی فر
%A سعید تیموری
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2012

[Download]