حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (398-406)

عنوان : ( بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی )

نویسندگان: سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور ارزیابی تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی گیاهان دارویی مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ بر جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی(Avena ludoviciana L.) آزمایشی در سال 1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از عصارة آبی 4 گیاه دارویی مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ، و غلظت‌های مختلف عصاره در 4 سطح (0، 20، 40 و 60 درصد). نتایج آزمایش حاکی از تأثیر معنی‌دار عصاره‌ گیاهان دارویی در غلظت‌های مختلف بر صفات مورد بررسی بود. بیشترین و کمترین مقدار از نظر درصد و سرعت سبز شدن، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه به‌ترتیب در بذور تحت تیمار شاهد و عصاره تاتوره مشاهده شد. تیمار عصاره مرزه از نظر تأثیر بر صفات درصد سبز شدن، طول ریشه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه تفاوتی با تیمار شاهد نداشت. غلظت‌های مختلف عصاره تمامی صفات مورد بررسی را نسبت به شاهد (غلظت صفر درصد) به‌شکل معنی‌داری کاهش دادند، ضمن اینکه عصاره با غلظت 60 درصد دارای کمترین مقدار درصد و سرعت سبز شدن بود.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, مرزه, ریحان, تاتوره و زیتون تلخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027888,
author = {تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {398--406},
numpages = {8},
keywords = {آللوپاتی، مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی
%A تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]