پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (406-415)

عنوان : ( ارزیابی جوانه زنی وسبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک )

نویسندگان: ایرج طهماسبی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , دکتر اسکندرزند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر دما (30،25،20،15،10،5،3 درجه ‌سانتی‌گراد) برجوانه زنی و نیز اثر دما (5، 10، 15، 20، 25 درجه ‌سانتی‌گراد) و عمق کاشت (10،8،6،4،2،0 سانتیمتر) بر سبزشدن توده های یولاف وحشی زمستانه ( (Avena ludoviciana حساس ( (S و مقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از شهرستانهای دزفول ( (DR4 و اندیمشک ( (NR14 مورد ارزیابی قرارگرفت. بیشترین وکمترین درصد جوانه زنی نهایی به ترتیب متعلق به توده های DR4 و NR14 بود. درصد نهایی جوانه زنی توده حساس با افزایش دما تا 10 درجه ‌سانتی‌گراد وتوده های مقاوم تا 15 درجه ‌سانتی‌گراد افزایش یافت. سپس افزایش دما تا 30 درجه ‌سانتی‌گراد موجب کاهش درصد نهایی جوانه زنی شد. ‌تأثیر دما برسرعت جوانه زنی هم مشابه ‌تأثیر آن بر درصد جوانه زنی نهایی بود. درصد سبزشدن نهایی توده های حساس و مقاوم NR14 اختلافی باهم نداشتند درحالی که درصد نهایی سبزشدن DR4 به طور معنی داری بیش از دو توده دیگربود. حداکثر سبزشدن نهایی مربوط به دمای 10 درجه ‌سانتی‌گراد بود، افزایش دما تا حدود 30 درجه موجب کاهش درصد نهایی سبزشدن ورسیدن به حدود 3 درصد گردید. بیشترین درصد سبزشدن نهایی مربوط به عمق صفر (کاشت سطحی) بود و با افزایش عمق کاشت درصد سبزشدن نهایی به صورت منحنی چند جمله ای درجه2 کاهش پیدا کرد. به طورکلی نتایج آزمایش نشان داد که پس ازبرطرف شدن نیازسرمایی برای جوانه زنی و سبزشدن، بهترین زمان برای ازبین بردن گیاهچه های سبزشده توده های حساس و مقاوم به منظورکاهش ذخیره بانک بذر هنگامی است که متوسط دمای محیط حدود 10 درجه ‌سانتی‌گراد باشد. تکرار چندین بارعملیات شخم یا کاربرد علف کش های تماسی می تواند مقدار زیادی از گیاهچه های تازه سبزشده توده های حساس و مقاوم را ازبین برده ودرکاهش مشکلات مربوط به این علف هرز مخصوصاً توده های مقاوم موثر باشد.

کلمات کلیدی

, دما, عمق کاشت, سرعت جوانه زنی, بانک بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027889,
author = {طهماسبی, ایرج and راشدمحصل, محمدحسن and رضوانی مقدم, پرویز and قنبری, علی and دکتر اسکندرزند},
title = {ارزیابی جوانه زنی وسبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {406--415},
numpages = {9},
keywords = {دما، عمق کاشت، سرعت جوانه زنی، بانک بذر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جوانه زنی وسبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک
%A طهماسبی, ایرج
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قنبری, علی
%A دکتر اسکندرزند
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]